Asystent - Sceny współczesne, Propedeutyka reżyserii

Kraków, dn. 18 lutego 2020 r.Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ogłasza w dniu 18 lutego 2020 r.
konkurs na Wydziale Lalkarskim Filia we Wrocławiu
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dziedzinie sztuki, dyscyplina sztuki filmowe i teatralne
w niepełnym wymiarze czasu pracy
do prowadzenia przedmiotów Sceny współczesne, Propedeutyka reżyserii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z pózn. zm.) oraz mogące się wykazać:
1) posiadaniem tytułu magistra lub magistra sztuki,
2) czynnym wykonywaniem zawodu  aktora - specjalność aktor lalkarz, reżysera – specjalność reżyseria teatru lalek,
3) osiągnięciami w organizacji życia naukowego lub artystycznego,
4) predyspozycjami do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzonymi listem referencyjnym. 

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

1) podanie kandydata,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
4) informacje o dorobku artystycznym, naukowym lub pedagogicznym,
5) odpis dyplomu ukończenia studiów,
6) oświadczenie w trybie art. 113 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podanie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do dnia 18 marca 2020 r. na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  ul. Straszewskiego  21 - 22, 31 – 109 Kraków albo bezpośrednio w Kancelarii Rektora lub w Dziale Kadr AST przy ul. Straszewskiego 21 – 22 w Krakowie.
Decyduje data wpływu dokumentów do AST, a nie data stempla pocztowego.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 marca 2020 r.
Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia.
AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.


Rektor AST        
prof. dr hab. Dorota Segda