Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021

Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 04.05.2020  r.
Termin rozpoczęcia elektronicznej rejestracji kandydatów: 04.05.2020 r. godz. 00:00
Termin zakończenia elektronicznej rejestracji kandydatów: 01.06.2020 r. godz. 23:59
Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2020 r.

1. Kandydaci, zainteresowani podjęciem studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne w roku akademickim 2019/2020, proszeni są o dokonanie zgłoszeń w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów.
2. Termin elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunek aktorstwo upływa 01.06.2020 r. godz. 23:59
3. W elektronicznym systemie rejestracji kandydat załącza skan wymaganych dokumentów (świadectwo dojrzałości - maturalne lub zaświadczenia ze szkoły średniej o przystąpieniu kandydata do matury, zdjęcie oraz opcjonalnie dowód wpłaty)

4. Opłata rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2020/2021

wynosi 150 złotych. 

Opłatę należy uiścić na konto uczelni:

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie 
Filia we Wrocławiu
ul. Braniborska 59
53-680 Wrocław

Numer konta: 06 1500 1168 1211 6004 1631 0000 Santander Bank Polska S.A.

W tytule należy wpisać nazwę kierunku!!

 

1. Do kiedy muszę wysłać teczkę z dokumentami?

W początkowej fazie rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019 kandydaci nie przesyłają i nie składają imiennych teczek z dokumentami, tylko dołączają skany wymaganych dokumentów podczas rejestracji elektronicznej. Białe teczki z kompletem dokumentów należy przynieść na I eliminację, ale tylko osoby zakwalifikowane do II eliminacji proszone będą o ich złożenie w dziekanacie Uczelni. Szczegółowe informacje o wymaganej dokumentacji znajdują się w zakładce Zasady rekrutacji. 

2. Czy na egzamin wstępny muszę przynieść wykaz i teksty utworów, które zaprezentuję na egzaminie?

 Przed wejściem na egzamin wstępny kandydat wypełnienia formularz z listą utworów, które zaprezentuje.  Kandydat nie składa tekstów prezentowanych utworów.

3. Zdaję egzamin maturalny w tym roku. Jaki dokument mam dołączyć w procesie rekrutacji skoro nie mam jeszcze świadectwa dojrzałości?

Maturzyści z roku 2018 w elektronicznym systemie rejestracji dołączają skan zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego. Po zakwalifikowaniu do II eliminacji zobowiązani są złożyć w dziekanacie AST oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości najpóźniej na dzień przed II eliminacją.

4. Czy mogę dokonać opłaty za egzamin wstępny w kasie Uczelni?

Niestety nie. Opłatę rekrutacyjną kandydaci wpłacają na rachunek bankowy AST Filia we Wrocławiu. Dowód wpłaty należy przynieść wraz z pozostałymi dokumentami na I eliminację. W tytule wpłaty należy podać nazwę wydziału i kierunku studiów, którego dotyczy rekrutacja.

5. Jeśli przystępuję do egzaminu wstępnego na obu wydziałach, muszę wnieść opłatę dwukrotnie?

Tak. Kandydat przystępujący do egzaminów wstępnych na kilka kierunków studiów naszej Uczelni wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich oddzielnie. W tytule wpłaty należy podać nazwę wydziału i kierunku studiów, którego dotyczy rekrutacja.

6. Ile osób będzie przyjętych na I rok studiów?

Limit przyjęć dla każdego kierunku studiów na kolejny rok akademicki uchwala Senat Uczelni. Jeszcze nie zostały uchwalone limity przyjęć na rok akademicki 2018/2019,  ale w ubiegłych latach wyglądały następująco:

Wydział Aktorski, kierunek aktorstwo – 20 miejsc
Wydział Lalkarski, kierunek aktorstwo – 20 miejsc
Wydział Lalkarski, kierunek reżyseria – 4 miejsca

7. Czy podczas egzaminów wstępnych we Wrocławiu mogę skorzystać z noclegu w akademiku?

AST Filia we Wrocławiu nie posiada bazy noclegowej. Kandydaci we własnym zakresie muszą zadbać o zakwaterowanie zarówno na czas egzaminów wstępnych jak i na cały okres studiów.

8. Mam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania w szkole teatralnej wydane w ubiegłym roku? Czy mogę je złożyć również w tym roku?

Na zaświadczeniu od lekarza medyny pracy widnieje data jego ważności. Jeśli obejmuje ona rok 2018, kandydat może złożyć je również w tegorocznej rekrutacji.  

9. Mam wyznaczoną datę egzaminu, jednak w tym dniu nie mogę się pojawić? Czy mogę prosić o zmianę terminu egzaminu wstępnego?

Każdemu kandydatowi zostaje wyznaczony konkretny dzień i godzina egzaminu. Na każdy dzień określony jest limit osób, które mogą zaprezentować się przed komisją. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach kandydat może prosić o zmianę dnia egzaminu. W tym celu konieczny jest kontakt z dziekanatem AST jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych. 

10. Czy są ograniczenia wiekowe dla kandydatów na Wydział Aktorski?

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia w AST.