Informacje dla kandydatów

  1. Kandydaci, zainteresowani podjęciem studiów w roku akademickim 2018/2019, proszeni są o dokonanie zgłoszeń w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów.
  2. Termin rozpoczęcia elektronicznej rejestracji kandydatów: 9.04.2018 r. godz. 00:00.
  3. Termin elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunek aktorstwo upływa 10 czerwca 2018 r. o godz. 23:59. 
  4. Kandydat zostanie poinformowany drogą elektroniczną o dacie i godzinie egzaminu wstępnego. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail, wskazany przez kandydata w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz przebiegu egzaminu wstępnego określają Zasady i tryb rekrutacji na rok akademicki 2018/2019. 
  6. Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia wynosi 150 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na konto uczelni:

AST Filia Wrocław, ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław
06 1500 1168 1211 6004 1631 0000 Bank Zachodni WBK S.A.

W tytule należy wpisać nazwę wydziału. Potwierdzenie wpłaty należy przynieść na egzamin.


Harmonogram egzaminów wstępnych

I eliminacja:
25 czerwca – 3 lipca 2018 r.

Kandydaci: I tura godz. 8.30, II tura godz. 12.30, s. 232

Komisja Wymowy i Głosu: I tura godz. 9.00, II tura godz. 13.00, s. 235
Komisja Ruchu i Warunków Zewnętrznych: I tura godz. 10.00, II tura godz. 14.00, s. 230/231
Komisja Interpretacji Aktorskiej: I tura godz. 11.00, II tura godz. 15.00, s. 228/229

II eliminacja (sprawdzian teoretyczny)*:
5 lipca 2018 r. godz. 9.00 (kandydaci) pok. 135.2
6 lipca 2018 r. godz. 9.00 (kandydatki) pok. 135.2

II eliminacja (sprawdzian praktyczny):
5 lipca 2018 r. godz. 10.00 Sala Studio (kandydaci godz. 9.30, sala 028/029)
6 lipca 2018 r. godz. 10.00 Sala Studio (kandydatki godz. 9.30, sala 028/029)

Ogłoszenie listy przyjętych: 10 lipca 2018 r. godz. 12.00 Sala Studio

*Dla kandydatów z tzw. „starą maturą” lub maturą zagraniczną oraz cudzoziemców

 

Komunikat dla kandydatów na studia!

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że skierowania do lekarza medycyny pracy zostaną wydane jedynie osobom, które zakwalifikowały się do II etapu egzaminu. Osoby, posiadające zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do podjęcia studiów z lat ubiegłych, w przypadku gdy okres na jaki został wystawiony dokument obejmuje rok 2018, będą mogły przedłożyć takie zaświadczenie w tegorocznej rekrutacji. Na I etapie egzaminów wstępnych na kierunek aktorstwo nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. 

1. Do kiedy muszę wysłać teczkę z dokumentami?

W początkowej fazie rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019 kandydaci nie przesyłają i nie składają imiennych teczek z dokumentami, tylko dołączają skany wymaganych dokumentów podczas rejestracji elektronicznej. Białe teczki z kompletem dokumentów należy przynieść na I eliminację, ale tylko osoby zakwalifikowane do II eliminacji proszone będą o ich złożenie w dziekanacie Uczelni. Szczegółowe informacje o wymaganej dokumentacji znajdują się w zakładce Zasady rekrutacji. 

2. Czy na egzamin wstępny muszę przynieść wykaz i teksty utworów, które zaprezentuję na egzaminie?

 Przed wejściem na egzamin wstępny kandydat wypełnienia formularz z listą utworów, które zaprezentuje.  Kandydat nie składa tekstów prezentowanych utworów.

3. Zdaję egzamin maturalny w tym roku. Jaki dokument mam dołączyć w procesie rekrutacji skoro nie mam jeszcze świadectwa dojrzałości?

Maturzyści z roku 2018 w elektronicznym systemie rejestracji dołączają skan zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego. Po zakwalifikowaniu do II eliminacji zobowiązani są złożyć w dziekanacie AST oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości najpóźniej na dzień przed II eliminacją.

4. Czy mogę dokonać opłaty za egzamin wstępny w kasie Uczelni?

Niestety nie. Opłatę rekrutacyjną kandydaci wpłacają na rachunek bankowy AST Filia we Wrocławiu. Dowód wpłaty należy przynieść wraz z pozostałymi dokumentami na I eliminację. W tytule wpłaty należy podać nazwę wydziału i kierunku studiów, którego dotyczy rekrutacja.

5. Jeśli przystępuję do egzaminu wstępnego na obu wydziałach, muszę wnieść opłatę dwukrotnie?

Tak. Kandydat przystępujący do egzaminów wstępnych na kilka kierunków studiów naszej Uczelni wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich oddzielnie. W tytule wpłaty należy podać nazwę wydziału i kierunku studiów, którego dotyczy rekrutacja.

6. Ile osób będzie przyjętych na I rok studiów?

Limit przyjęć dla każdego kierunku studiów na kolejny rok akademicki uchwala Senat Uczelni. Jeszcze nie zostały uchwalone limity przyjęć na rok akademicki 2018/2019,  ale w ubiegłych latach wyglądały następująco:

Wydział Aktorski, kierunek aktorstwo – 20 miejsc
Wydział Lalkarski, kierunek aktorstwo – 20 miejsc
Wydział Lalkarski, kierunek reżyseria – 4 miejsca

7. Czy podczas egzaminów wstępnych we Wrocławiu mogę skorzystać z noclegu w akademiku?

AST Filia we Wrocławiu nie posiada bazy noclegowej. Kandydaci we własnym zakresie muszą zadbać o zakwaterowanie zarówno na czas egzaminów wstępnych jak i na cały okres studiów.

8. Mam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania w szkole teatralnej wydane w ubiegłym roku? Czy mogę je złożyć również w tym roku?

Na zaświadczeniu od lekarza medyny pracy widnieje data jego ważności. Jeśli obejmuje ona rok 2018, kandydat może złożyć je również w tegorocznej rekrutacji.  

9. Mam wyznaczoną datę egzaminu, jednak w tym dniu nie mogę się pojawić? Czy mogę prosić o zmianę terminu egzaminu wstępnego?

Każdemu kandydatowi zostaje wyznaczony konkretny dzień i godzina egzaminu. Na każdy dzień określony jest limit osób, które mogą zaprezentować się przed komisją. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach kandydat może prosić o zmianę dnia egzaminu. W tym celu konieczny jest kontakt z dziekanatem AST jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych. 

10. Czy są ograniczenia wiekowe dla kandydatów na Wydział Aktorski?

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia w AST.