Informacje dla kandydatów

INFORMACJE I KOMUNIKATY

Osoby zainteresowane studiami na kierunku Aktorstwo zapraszamy do założenia konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK na stronie internetowej:

https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

W przypadku wystąpienia problemu podczas rejestracji prosimy o wiadomość elektroniczną z opisem problemu oraz zrzutem ekranu na adres: dziekanat@ast.wroc.pl

Termin rozpoczęcia rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK: 05.05.2021. godz. 00:00

Termin zakończenia rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK: 21.06.2021 r., godz. 23.59

Drodzy, Kandydatki i Kandydaci!!

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym w kraju postępowanie rekrutacyjne na Wydział Aktorski we Wrocławiu będzie prowadzone częściowo zdalnie oraz na przygotowanych przez Was materiałach filmowych, zgodnie z zasadami rekrutacji, które znajdziecie na stronie: http://www.ast.wroc.pl/zasady-rekrutacji

I eliminacja - będzie podzielona na trzy etapy; ostatni odbędzie się zdalnie z Waszym udziałem na platformie Microsoft TEAMS.

II eliminacja (konkurs) – mamy nadzieję, że będziemy mogli przeprowadzić go tak jak w latach ubiegłych w budynku AST we Wrocławiu, jednak musimy być przygotowani na konieczność przeprowadzenia go on-line, jeśli takie będą zalecenia GIS i Ministerstwa Zdrowia.

Poniżej podajemy informacje szczegółowe dotyczące przygotowania się do egzaminu wstępnego na Wydział Aktorski we Wrocławiu. Przypominamy, iż aby wziąć udział w egzaminie wstępnym należy najpierw zarejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacji IRK: https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html 

PRZEBIEG EGZAMINÓW:

I Eliminacja, etap I28-30.06.2021

Komisja Egzaminacyjna sprawdza ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego w zakresie sposobu interpretacji tekstu. Kandydaci proszeni są o przygotowanie następujących materiałów filmowych:

1. Fragment prozy i wiersza (jeden w zbliżeniu, drugi w dalszym planie), wybranego przez kandydatkę/kandydata z listy wymaganych utworów. Materiał filmowy ma trwać do 3 minut.

2. Krótką video wizytówkę (krótkie nagranie 1,5 minuty, prezentujące kandydatkę/kandydata, prosimy o podanie imienia, nazwiska, wieku, miejsca pochodzenia, daty uzyskania matury. Nagranie powinno pokazać zbliżenie twarzy oraz całą sylwetkę.

                                      Film instruktażowy zamieszczony poniżej w linku!

Komisje Egzaminacyjne złożone z pedagogów oglądają przysłane przez kandydatów materiały filmowe oraz wydają ocenę pozytywną lub negatywną. Kandydaci, którzy uzyskali ocenę pozytywną przechodzą do etapu II, a informacje będą zamieszczane sukcesywnie drogą mailową. Eliminacja ma charakter selekcyjny.

I Eliminacja,  etap II 1, 2, 5.07.2021

Komisja Egzaminacyjna sprawdza ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego w zakresie wymowy, emisji głosu, śpiewu (piosenka), artykulacji, budowy aparatu wymawianiowego, ogólnej sprawności fizycznej, koordynacji i pamięci ruchowej, poczucia rytmu oraz wyrazistości ciała.

Kandydaci proszeni są o przygotowanie następujących materiałów filmowych:

1. Nagranie prezentujące dwa fragmenty wiersza, dwa fragmenty prozy, w tym jeden w zbliżeniu.

2. Nagranie jednej piosenki ludowej.

3. Nagranie zadań taneczno-ruchowych przygotowanych przez kandydata na podstawie poleceń zamieszczonych w filmie instruktażowym 

 Całość nagrania nie może przekroczyć 12 minut!

Film instruktażowy do egzaminów wstępnych

Zadania taneczno-ruchowe powinny być nagrane w pełnym planie, z widoczną całą sylwetką, w kostiumie gimnastycznym; w pomieszczeniu wyciszonym, z jasnym tłem, z dobrym oświetleniem, bez montażu i efektów specjalnych. Obiektyw proszę potraktować jako czułego, uważnego widza.

Oczekujemy dobrych jakościowo nagrań i zalecamy umieszczenie ich na założonym przez kandydata koncie na portalu You Tube (patrz linki: 1. jak zakładać konto, 2. linki instruktażowe- video wizytówka, rodzaje kadrów – pełna sylwetka, zbliżenie oraz zdania taneczno-ruchowe)

Linki do nagrań należy przesłać na swoje konto IRK do 21 czerwca 2021 roku!

Zalecamy umieszczenie filmów na założonym przez kandydata zamkniętym koncie w serwisie internetowym YouTube w postaci playlisty jak w filmie poniżej.  Każdy utwór umieszczony w playliście musi być opisany wg wzoru: imię i nazwisko-wizytówka;  imię i nazwisko tytuł wiersza/prozy-I-etapimię i nazwisko-tytuł wiersza/prozy- II-etap itp. a link z playlistą wgrany do systemu IRK.

instrukcja jak umieścić film na YouTube

 

I Eliminacja, etap III - 6-8.07.2021

Komisja Egzaminacyjna zapoznaje się z nagraniem filmiku z II etapu (do 12 minut), następnie odbywa się spotkanie on-line z kandydatem na platformie Microsoft Teams w umówionym wcześniej terminie, o którym kandydaci są informowani drogą mailową.

Zalecamy wcześniejsze  zainstalowanie aplikacji Microsoft TEAMS i zadbanie o dobre, stabilne połączenie internetowe, rekomendujemy korzystanie z połączenia kablowego. Prosimy także o zabezpieczenie spokojnej, dość dużej i dobrze oświetlonej przestrzeni, w której kandydat będzie mógł bezpiecznie wykonać polecone przez Komisję zadania. 

W tej części egzaminu wstępnego Komisja Egzaminacyjna sprawdza ogólne predyspozycje kandydata. W trakcie połączenia z kandydatem będą zadawane etiudy aktorskie, których temat podawany będzie w trakcie egzaminu praktycznego. Będziemy wymagać od kandydata zaprezentowania umiejętności ukazania działań oraz reakcji emocjonalnych, jakie wywołuje zadane zdarzenie. Komisja może poprosić kandydata o zaprezentowanie fragmentu przygotowanego tekstu (zgodnie z obowiązującym repertuarem), zaśpiewanie piosenki, wykonanie zadania aktorskiego bądź ruchowego.

Kandydaci, którzy przejdą przez I Eliminację z oceną pozytywną zakwalifikowani są do II Eliminacji. 

***

Aby przystąpić do egzaminu wstępnego, jako niezbędne minimum należy przygotować:

a)    trzy wiersze klasyczne (sylabiczne lub sylabotoniczne) w tym obowiązkowo spośród utworów Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego,

b)   trzy wiersze współczesne (w dowolnej formie wersyfikacyjnej) takich autorów jak np. Przyboś, Herbert, Szymborska, Miłosz (należy pamiętać o uwzględnieniu nurtu satyrycznego, ewentualnie bajek lub fraszek),

c)    fragment prozy staropolskiej np. Reja, Skargi, Paska, Kitowicza,

d)   trzy fragmenty prozy XIX i XX wieku spośród takich autorów jak np. Sienkiewicz, Prus, Żeromski, Andrzejewski, Dąbrowska, Iwaszkiewicz, Mrożek, Gombrowicz,

e)    trzy piosenki, w tym jedną ludową,

f)    wymagana jest znajomość podstawowych kroków przynajmniej jednego z pięciu tańców narodowych (polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).

5. Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo.

6. Postępowanie rekrutacyjne do AST jest przeprowadzane w języku polskim, ale dopuszcza się również wykonanie w języku obcym wiersza, piosenki czy prozy celem zaprezentowania swoich możliwości interpretacyjnych.

7. Kandydaci powinni zaprezentować się w wygodnym ubiorze niekrępującym ruchów: w niekrępującym ruchu ubraniu (podkreślającym sylwetkę, np. t-shirt, leginsy lub przylegający do ciała dres oraz boso lub w lekkim obuwiu).

8. Lista osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji będzie podawana sukcesywnie po zakończeniu poszczególnych etapów rekrutacji każdej z tur I eliminacji. Informacja  zamieszczana będzie bezpośrednio na koncie każdego kandydata założonym w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

II Eliminacja – 12-15.07.2021

Mamy nadzieję, że ta część egzaminu odbędzie się w trakcie osobistego spotkania z kandydatami!

II Eliminacja, tzw. konkurs odbędzie się przed Komisją Egzaminacyjną.

Szczegółowe informacje zawarte są w „Zasadach i trybie postępowania kwalifikacyjnego” zamieszczonych na stronie internetowej AST.

Egzamin przeprowadzony zostanie przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności wynikających z zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2. Kandydaci zostaną podzieleni  na niewielkie grupy, tak aby było możliwe zachowanie odległości dwumetrowej między nimi, a także między nimi i Komisją. Szatnie, sala egzaminacyjna, toalety, korytarze będą regularnie wietrzone i dezynfekowane. Do dyspozycji kandydatów będą środki dezynfekujące oraz rękawiczki. Prosimy o zabranie ze sobą maseczek ochronnych. Przed wejściem do budynku AST we Wrocławiu kandydaci będą wypełniać oświadczenie o stanie zdrowia, odbędzie się również pomiar temperatury

Gdyby okazało się, że kandydat został zakwalifikowany do II Eliminacji, ale przebywa na kwarantannie dopuszcza się możliwość zdawania przez niego egzaminu konkursowego on-line.

Jeśli przeprowadzenie końcowego egzaminu w siedzibie Uczelni nie będzie możliwe, to ostateczna eliminacja odbędzie się także w trybie on-line. Egzamin  odbędzie się na platformie MS TEAMS. Kandydat otrzyma do wykonania zarówno etiudy aktorskie, jak i zadania ruchowe. W trakcie egzaminu Komisja może także zadać pytania dotyczące ogólnej wiedzy kandydata dotyczącej literatury, sztuki i kultury.

Lista osób, które zdały egzamin wstępny i zostały zakwalifikowane do przyjęcia na studia zostanie ogłoszona i opublikowana na stronie internetowej Uczelni w dniu 19.07.2021.

Wpis na listę studentów I roku studiów będzie uzależniony od dostarczenia do dziekanatu we Wrocławiu kompletu wymaganych dokumentów w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Wszystkim Kandydatkom i Kandydatom życzę powodzenia!

Dziekan Wydziału Aktorskiego

dr hab. Bożena Klimczak 

1. Do kiedy muszę wysłać teczkę z dokumentami?

W początkowej fazie rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022 kandydaci nie przesyłają i nie składają imiennych teczek z dokumentami, tylko dołączają skany wymaganych dokumentów podczas rejestracji elektronicznej w naszym systemie IRK. Białe teczki z kompletem dokumentów należy przynieść dopiero na II eliminację, która obędzie się stacjonarnie w budynku Uczelni. Szczegółowe informacje o wymaganej dokumentacji znajdują się w zakładce Zasady rekrutacji. 

2. Czy na egzamin wstępny muszę przynieść wykaz i teksty utworów, które zaprezentuję na egzaminie?

Lista przygotowanych przez kandydata utworów jest potrzebna już w I eliminacji, dlatego w systemie rejestracji kandydatów IRK będzie miejsce na dołączenie pliku z Waszym repertuarem. Kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji są zobowiązani do przywiezienia listy przygotowanych przez siebie utworów wraz z pozostałymi dokumentami. Kandydaci nie przesyłają/ nie przywożą tekstów prezentowanych utworów.

3. Zdaję egzamin maturalny w tym roku. Jaki dokument mam dołączyć w procesie rekrutacji skoro nie mam jeszcze świadectwa dojrzałości?

Maturzyści z roku 2021 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK dołączają skan zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w tym roku. Po zakwalifikowaniu do II eliminacji zobowiązani są złożyć w dziekanacie AST oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną najpóźniej na dzień przed II eliminacją.

4. Czy mogę dokonać opłaty za egzamin wstępny w kasie Uczelni?

Niestety nie. Opłatę rekrutacyjną kandydaci wpłacają na rachunek bankowy, którego numer generowany jest dla każdej osoby indywidualnie w trakcie rejestracji w naszym systemie Intrenetowej Rejestracji Kandydatów IRK. Numer rachunku jest inny dla każdego z kandydatów. 

5. Jeśli przystępuję do egzaminu wstępnego na obu wydziałach, muszę wnieść opłatę dwukrotnie?

Tak. Kandydat przystępujący do egzaminów wstępnych na kilka kierunków studiów naszej Uczelni wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich oddzielnie. Dla każdego kierunku, na jaki zarejestruje się w naszym systemie IRK wygenerowany zostanie osobny numer konta do wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Wpłata na konkretne konto zostanie powiązana przez nasz system z rejestracją na odpowiedni wydział i kierunek studiów.

6. Ile osób będzie przyjętych na I rok studiów?

Limit przyjęć dla każdego kierunku studiów uchwala Senat Uczelni. Na rok akademicki 2021/2022 limity przyjęć zostały określone następująco:

Wydział Aktorski, kierunek aktorstwo – 20 miejsc
Wydział Lalkarski, kierunek aktorstwo teatru lalek – 20 miejsc
Wydział Lalkarski, kierunek reżyseria – 4 miejsca

7. Czy podczas egzaminów wstępnych we Wrocławiu mogę skorzystać z noclegu w akademiku?

AST Filia we Wrocławiu nie posiada bazy noclegowej. Kandydaci we własnym zakresie muszą zadbać o zakwaterowanie zarówno na czas egzaminów wstępnych jak i na cały okres studiów. W pobliżu naszej szkoły znajdują się hostele, z których najczęściej korzystają nasi kandydaci.

8. Mam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania w szkole teatralnej wydane w ubiegłym roku? Czy mogę je złożyć również w tym roku?

Na zaświadczeniu od lekarza medyny pracy widnieje data jego ważności. Jeśli obejmuje ona rok 2021, kandydat może złożyć je również w tegorocznej rekrutacji.  

9. Mam wyznaczoną datę egzaminu, jednak w tym dniu nie mogę się pojawić? Czy mogę prosić o zmianę terminu egzaminu wstępnego?

Każdemu kandydatowi zostaje wyznaczony konkretny dzień i godzina egzaminu. Na każdy dzień określony jest limit osób, które mogą zaprezentować się przed komisją. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach kandydat może prosić o zmianę dnia egzaminu. W tym celu konieczny jest kontakt z dziekanatem AST jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych: dziekanat@ast.wroc.pl

10. Czy są ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia aktorskie?

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia w AST.