Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów na kierunek Reżyseria są zamieszczone w zakładce „Reżyseria” powyżej.

 

Informacje dla kandydatów na kierunek Aktorstwo teatru lalek są zamieszczone w zakładce „Aktorstwo teatru lalek” powyżej.

Szanowna Kandydatko, Szanowny Kandydacie,

Rok akademicki 2020/21 to dla nas rok szczególny. Z myślą o studentach,  i ich rozwoju a także wyzwaniach przed jakimi staje współczesny teatr, wprowadzamy dziś nowy program dla kierunku reżyseria, specjalność re- żyseria teatru lalek. To dla nas rok otwarcia się na zmiany. Z tej okazji wy- jątkowo organizujemy drugi nabór i ogłaszamy dodatkowy termin rekrutacji na bezpłatne, jednolite studia magisterskie.

Współczesny teatr lalek to teatr interdyscyplinarny, łączący różne formy animacji z działaniami aktorskimi, plastyką ruchu scenicznego i muzyką, pozwalający na tworzenie zarówno klasycznych narracji teatru ożywionej materii, jak i eksperymentalnych form teatru autorskiego.

Jeśli interesuje Cię teatr formy, wchodzący w dialog z szeroko pojętymi sz- tukami wizualnymi, poszukiwanie niestandardowych rozwiązań sceniczny- ch i twórczy eksperyment, zapraszamy!

Idzie nowe! Bądź z nami w awangardzie!

KIERUNEK

Reżyseria

SPECJALNOŚĆ

reżyseria teatru lalek

TRYB STUDIÓW

stacjonarne jednolite

POZIOM STUDIÓW

magisterskie

CZAS TRWANIA STUDIÓW

10 semestrów

PROFIL STUDIÓW

ogólnoakademicki

 

I.   HARMONOGRAM

To harmonogram drugiego naboru rekrutacji na rok akademicki 2020 / 2021:

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

22 września 2020 - 8 października 2020 - rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zamieszczenie pracy pisemnej w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

EGZAMIN WSTĘPNY:

ELIMINACJA I (ocena pracy pisemnej, bez udziału kandydata) 10 października 2020 ogłoszenie wyniku eliminacji I ELIMINACJA II

12 października 2020 - rozmowa z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną na temat złożonego egzemplarza reżyserskiego, ogłoszenie wyniku II eliminacji, ogłoszenie zadania praktycznego

ELIMINACJA III

13-14 października 2020 - praca nad przygotowaniem zadania praktycznego oraz jego prezentacja, rozmowa kandydata z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

14 października 2020 - ogłoszenie wyniku końcowego i zakończenie posteowania rekrutacyjnego

II.SYSTEM INTERNETOWEJ REJE- STRACJI KANDYDATÓW

Jeżeli chcesz dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK, musisz założyć konto na stronie internetowej:

https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logo- waniekandydat.html

 Postępuj według instrukcji na stronie internetowej.

 • W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK kandydat dokonuje rejestracji, uzupełnia kwestionariusz osobowy, zamieszcza dokumenty osobiste i dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w formie cyfrowej.
 • W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK kandydat za- mieszcza pracę pisemną w formie pliku PDF.

Sprawdź, jak przygotować pracę pisemną.

 1. III.   PRACA PISEMNA

Jeżeli chcesz wziąć udział w egzaminie wstępnym, musisz najpierw przygotować pracę pisemną, która jest podstawą eliminacji I

 • Kandydat/ka   wybiera   jeden   z   dramatów   zatwierdzonych   przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 • Kandydat/ka    przygotowuje    pracę   pisemną    z   uwzględnieniem wymogów narzuconych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 • W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK kandydat/ka zamieszcza pracę pisemną w formie pliku PDF.
 • Wykaz dramatów zatwierdzonych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, na podstawie których należy przygotować prace pisemne:
  • ALFRED JARRY, Król Ubu czyli Polacy, tłumaczenie: TA- DEUSZ BOY - ŻELEŃSKI
  • TADEUSZ RÓŻEWICZ, Białe małżeństwo
  • WILLIAM SHAKESPEARE, Makbet, tłumaczenie: STANISŁAW BARAŃCZAK
  • MALINA PRZEŚLUGA, Smoki (dramat do pobrania na stronie internetowej:

http://www.ast.wroc.pl/informacje-dla-kandydatow-wl)

 • MARIA WOJTYSZKO, Piekło – Niebo (dramat do pobrania na stronie internetowej:

http://www.ast.wroc.pl/informacje-dla-kandydatow-wl)

• Praca pisemna powinna zawierać:

 • koncepcję reżyserską (refleksje na temat autora, dramatu, problematyki dramatu w odniesieniu do epoki oraz do współczesności)
 • koncepcję scenografii z zastosowaniem środków wyrazu teatru lalek (opis scenografii, opis lalek, masek lub innych form plastycznych, opis oświetlenia)
 • koncepcję muzyki
 • opracowanie tekstu (adaptacja, skróty w dramacie)
 • analizę reżyserską scen dramatu oraz tematów aktorskich (opis scen, opis relacji między osobami dramatu)
 

 

 

IV.  EGZAMIN WSTĘPNY

ELIMINACJA I

Eliminacja bez udziału kandydata/kandydatki.

 • Eliminacja ma charakter selekcyjny i nie jest punktowana.
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę pracy pisemnej.
 • Po zakończeniu eliminacji I dziekanat informuje kandydatów (wiadomość elektroniczna na konto kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK) o wyniku eliminacji I

ELIMINACJA II

Rozmowa z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną, realizowana stacjonarnie w siedzibie Akademii Sztuk Teatralnych, Filia we Wrocławiu, ul. Braniborska 59

 • Eliminacja ma charakter selekcyjny i jest punktowana.
  • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę z zastosowaniem systemu punktowego:

maksymalnie 10 punktów – sprawdzian teoretyczny

maksymalnie 40 punktów – rozmowa na temat pracy pisemnej kandydata

 • Sprawdzian teoretyczny obejmuje wiedzę z zakresu historii kultury, historii literatury (powszechnej oraz polskiej), historii teatru, historii dramatu
 • Rozmowa na temat pracy pisemnej obejmuje koncepcję reżyserską oraz wszelkie założenia pracy pisemnej i odniesienia w zakresie hi- storii kultury
 • UWAGA!

Sprawdzian teoretyczny dotyczy kandydatów, którzy zdawali starą maturę, maturę zagraniczną nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty oraz obywateli innych państw niż Polska, którzy deklarują zamiar podjęcia studiów płatnie. Pozostali kandydaci otrzymują punkty proporcjonalnie na podstawie liczby punktów z języka polskiego na świadectwie dojrzałości w systemie punktowym:

maksymalnie 5 punktów – poziom podstawowy maksymalnie 10 punktów – poziom rozszerzony

 • Po zakończeniu eliminacji II dziekanat informuje kandydatów (wia- domość elektroniczna na konto kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK) o wyniku eliminacji II

ELIMINACJA III

Eliminacja z udziałem kandydata realizowana stacjonarnie

Przygotowanie zadania praktycznego

 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza zadanie praktyczne: przygotowanie etiudy plastycznej na zadany temat (z udziałem studentów kierunku Aktorstwo Teatru Lalek).
 • Kandydat/ka otrzymuje szczegółowe instrukcje techniczne i sanitarne.
 • Kandydat/ka ma wyznaczony czas i przestrzeń na przygotowanie zadania praktycznego. (około 2 godziny)
 • Kandydat/ka ma wyznaczonych do pomocy studentów kierunku Aktorstwo Teatru Lalek.
 • Kandydat/ka ma do dyspozycji lalki, maski, kostiumy, rekwizyty oraz oświetlenie teatralne i sprzęt audio (pod opieką realizatorów oświetlenia i realizatorów dźwięku).
 • Kandydat/ka dokumentuje etiudę plastyczną w formie zapisu cyfrowego (pod opieką realizatorów oświetlenia i realizatorów dźwięku).
 • Kandydat/ka zamieszcza etiudę plastyczną w formie zapisu cyfrowego w folderze indywidualnym w programie komputerowym Microsoft Teams na platformie Microsoft Office 365.
 • Eliminacja ma charakter selekcyjny i jest punktowana.

Prezentacja zadania praktycznego oraz rozmowa kandydata z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę zadania praktycznego z zastosowaniem systemu punktowego: maksymalnie 50 punków – prezentacja oraz rozmowa na temat zadania praktycznego kandydata.
 • Prezentacja zadania praktycznego kandydata.
 • Rozmowa na temat zadania praktycznego obejmuje koncepcję reżyserską oraz wszelkie założenia zadania praktycznego.
 • Warunkiem pozytywnego wyniku końcowego egzaminu wstępnego oraz dopuszczenia do studiów jest otrzymanie jak najwyższej sumy punktów w eliminacji II oraz w eliminacji III.
 • Po zakończeniu eliminacji III dziekanat informuje kandydatów (wiadomość elektroniczna na konto kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK) o wyniku końcowym egzaminu wstępnego.

1. Do kiedy muszę wysłać teczkę z dokumentami?

W początkowej fazie rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 kandydaci nie przesyłają i nie składają imiennych teczek z dokumentami, tylko dołączają skany wymaganych dokumentów podczas rejestracji elektronicznej. Białe teczki z kompletem dokumentów należy przynieść na I eliminację, ale tylko osoby zakwalifikowane do II eliminacji proszone będą o ich złożenie w dziekanacie Uczelni. Szczegółowe informacje o wymaganej dokumentacji znajdują się na podstronie internetowej „Zasady rekrutacji. 

2. Czy AST wystawia kandydatom skierowania do lekarza medycyny pracy?

Skierowania do lekarza medycyny pracy będą wystawiane osobom, które zakwalifikują się do II etapu egzaminu. Kandydaci, posiadający zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do podjęcia studiów wydane przez lekarza medycyny pracy w latach ubiegłych, w przypadku gdy okres na jaki został wystawiony dokument obejmuje rok 2020, będą mogli przedłożyć takie zaświadczenie w tegorocznej rekrutacji. Na I etapie egzaminów wstępnych do Wrocławia nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie.

3. Czy na egzamin wstępny muszę przynieść wykaz i teksty utworów, które zaprezentuję na egzaminie?

Przed wejściem na egzamin wstępny kandydat wypełnienia uczelniany formularz wypisując listę utworów, które zaprezentuje. Kandydat nie składa tekstów prezentowanych utworów.

4. Zdaję egzamin maturalny w tym roku. Jaki dokument mam dołączyć w procesie rekrutacji skoro nie mam jeszcze świadectwa dojrzałości?

Maturzyści z roku 2020 w elektronicznym systemie rejestracji dołączają skan zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego. Po zakwalifikowaniu do II eliminacji zobowiązani są złożyć w dziekanacie AST oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości najpóźniej na dzień przed II eliminacją.

5. Czy mogę dokonać opłaty za egzamin wstępny w kasie Uczelni?

Niestety nie. Opłatę rekrutacyjną kandydaci wpłacają na rachunek bankowy, którego numer generowany jest dla każdej osoby indywidualnie w trakcie rejestracji w naszym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK.

6. Jeśli przystępuję do egzaminu wstępnego na obu wydziałach, muszę wnieść opłatę dwukrotnie?

Tak. Kandydat przystępujący do egzaminów wstępnych na kilka kierunków studiów naszej Uczelni wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich oddzielnie – do każdego kierunku, na jaki zarejestruje się w naszym systemie IRK wygenerowany zostanie osobny numer konta do wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Wpłata na konkretne konto zostanie powiązana przez nasz system z rejestracją na odpowiedni Wydział i kierunek studiów.

7. Ile osób będzie przyjętych na I rok studiów?

Limit przyjęć dla każdego kierunku studiów na kolejny rok akademicki uchwala Senat Uczelni. Jeszcze nie zostały uchwalone limity przyjęć na rok akademicki 2020/2021, ale w ubiegłych latach liczby te wyglądały następująco:

Wydział Aktorski, kierunek aktorstwo – 20 miejsc

Wydział Lalkarski, kierunek aktorstwo teatru lalek – 20 miejsc

Wydział Lalkarski, kierunek reżyseria – 4 miejsca

8. Czy podczas egzaminów wstępnych we Wrocławiu mogę skorzystać z noclegu w akademiku?

AST Filia we Wrocławiu nie posiada bazy noclegowej. Kandydaci we własnym zakresie muszą zadbać o zakwaterowanie zarówno na czas egzaminów wstępnych jak i na cały okres studiów. W pobliżu naszej szkoły znajdują się hostele, z których najczęściej korzystają nasi kandydaci.

9. Mam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania w szkole teatralnej wydane w ubiegłym roku? Czy mogę je złożyć również w tym roku?

Na zaświadczeniu od lekarza medyny pracy widnieje data jego ważności. Jeśli obejmuje ona rok 2020, kandydat może złożyć je również w tegorocznej rekrutacji.

10. Mam wyznaczoną datę egzaminu, jednak w tym dniu nie mogę się pojawić? Czy mogę prosić o zmianę terminu egzaminu wstępnego?

Każdemu kandydatowi zostaje wyznaczony konkretny dzień i godzina egzaminu. Na każdy dzień określony jest limit osób, które mogą zaprezentować się przed komisją. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach kandydat może prosić o zmianę dnia egzaminu. W tym celu konieczny jest kontakt z dziekanatem AST jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych.

11. Czy są ograniczenia wiekowe dla kandydatów na Wydział Aktorski?

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia w AST.