Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów na kierunek Reżyseria są zamieszczone w zakładce „Reżyseria” powyżej.

INFORMACJE I KOMUNIKATY

Osoby zainteresowane studiami na kierunku Aktorstwo teatru lalek zapraszamy do założenia konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK na stronie internetowej:

https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

W przypadku wystąpienia problemu podczas rejestracji prosimy o wiadomość elektroniczną z opisem problemu oraz zrzutem ekranu na adres: dziekanat@ast.wroc.pl

Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 04.05.2020.

Termin rozpoczęcia rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK: 04.05.2020. godz. 00:00

Termin zakończenia rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK: 30.07.2020. godz. 23:59

Termin zamieszczenia materiału egzaminacyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK: 16.08.2020.

Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2020.

PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane studiami na kierunku Aktorstwo teatru lalek zapraszamy do pobrania przewodnika dla kandydatów na I rok studiów zamieszczonego poniżej oraz na podstronie PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW.

TANIEC LUDOWY

Osoby zainteresowane studiami na kierunku Aktorstwo teatru lalek przygotowują taniec ludowy do jednego z podkładów muzycznych zatwierdzonych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zamieszczonych poniżej.

Informacje dla kandydatów na kierunek Aktorstwo teatru lalek są zamieszczone w zakładce „Aktorstwo teatru lalek” powyżej.

INFORMACJE I KOMUNIKATY

Osoby zainteresowane studiami na kierunku Reżyseria zapraszamy do założenia konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK na stronie internetowej:

https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

W przypadku wystąpienia problemu podczas rejestracji prosimy o wiadomość elektroniczną z opisem problemu oraz zrzutem ekranu na adres: dziekanat@ast.wroc.pl

Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 04.05.2020.

Termin rozpoczęcia rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK: 04.05.2020. godz. 00:00

Termin zakończenia rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK: 27.08.2020. godz. 23:59

Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2020.

PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane studiami na kierunku Reżyseria zapraszamy do pobrania przewodnika dla kandydatów na I rok studiów zamieszczonego  poniżej oraz na podstronie PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW.

PRACA PISEMNA

Osoby zainteresowane studiami na kierunku Reżyseria przygotowują pracę pisemną na podstawie jednego z dramatów zatwierdzonych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną:

  • ALFRED JARRY, Król Ubu czyli Polacy, tłumaczenie: TADEUSZ BOY - ŻELEŃSKI
  • TADEUSZ RÓŻEWICZ, Białe małżeństwo
  • WILLIAM SHAKESPEARE, Makbet, tłumaczenie: STANISŁAW BARAŃCZAK
  • MALINA PRZEŚLUGA, Smoki (do pobrania poniżej)
  • MARIA WOJTYSZKO, Piekło – Niebo (do pobrania poniżej)

Praca pisemna powinna zawierać:

  • koncepcję reżyserską (refleksje na temat autora, dramatu, problematyki dramatu w odniesieniu do epoki oraz do współczesności)
  • koncepcję scenografii z zastosowaniem środków wyrazu teatru lalek (opis scenografii, opis lalek, masek lub innych form plastycznych, opis oświetlenia)
  • koncepcję muzyki
  • opracowanie tekstu (didaskalia, skróty w dramacie)
  • analizę reżyserską scen dramatu oraz tematów aktorskich (opis scen, opis relacji między osobami dramatu)

Pliki PrześlugaMalina.SMOKI.adit oraz WojtyszkoMaria.Piekło-Niebo.adit są udostępnione kandydatom tylko do celów rekrutacji na I rok studiów na kierunek Reżyseria na Wydziale Lalkarskim Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, na rok akademicki 2020 / 2021. Rozpowszechnianie tych plików jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone pod opieką Agencji Dramatu i Teatru ADiT.

1. Do kiedy muszę wysłać teczkę z dokumentami?

W początkowej fazie rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 kandydaci nie przesyłają i nie składają imiennych teczek z dokumentami, tylko dołączają skany wymaganych dokumentów podczas rejestracji elektronicznej. Białe teczki z kompletem dokumentów należy przynieść na I eliminację, ale tylko osoby zakwalifikowane do II eliminacji proszone będą o ich złożenie w dziekanacie Uczelni. Szczegółowe informacje o wymaganej dokumentacji znajdują się na podstronie internetowej „Zasady rekrutacji. 

2. Czy AST wystawia kandydatom skierowania do lekarza medycyny pracy?

Skierowania do lekarza medycyny pracy będą wystawiane osobom, które zakwalifikują się do II etapu egzaminu. Kandydaci, posiadający zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do podjęcia studiów wydane przez lekarza medycyny pracy w latach ubiegłych, w przypadku gdy okres na jaki został wystawiony dokument obejmuje rok 2020, będą mogli przedłożyć takie zaświadczenie w tegorocznej rekrutacji. Na I etapie egzaminów wstępnych do Wrocławia nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie.

3. Czy na egzamin wstępny muszę przynieść wykaz i teksty utworów, które zaprezentuję na egzaminie?

Przed wejściem na egzamin wstępny kandydat wypełnienia uczelniany formularz wypisując listę utworów, które zaprezentuje. Kandydat nie składa tekstów prezentowanych utworów.

4. Zdaję egzamin maturalny w tym roku. Jaki dokument mam dołączyć w procesie rekrutacji skoro nie mam jeszcze świadectwa dojrzałości?

Maturzyści z roku 2020 w elektronicznym systemie rejestracji dołączają skan zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego. Po zakwalifikowaniu do II eliminacji zobowiązani są złożyć w dziekanacie AST oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości najpóźniej na dzień przed II eliminacją.

5. Czy mogę dokonać opłaty za egzamin wstępny w kasie Uczelni?

Niestety nie. Opłatę rekrutacyjną kandydaci wpłacają na rachunek bankowy, którego numer generowany jest dla każdej osoby indywidualnie w trakcie rejestracji w naszym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK.

6. Jeśli przystępuję do egzaminu wstępnego na obu wydziałach, muszę wnieść opłatę dwukrotnie?

Tak. Kandydat przystępujący do egzaminów wstępnych na kilka kierunków studiów naszej Uczelni wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich oddzielnie – do każdego kierunku, na jaki zarejestruje się w naszym systemie IRK wygenerowany zostanie osobny numer konta do wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Wpłata na konkretne konto zostanie powiązana przez nasz system z rejestracją na odpowiedni Wydział i kierunek studiów.

7. Ile osób będzie przyjętych na I rok studiów?

Limit przyjęć dla każdego kierunku studiów na kolejny rok akademicki uchwala Senat Uczelni. Jeszcze nie zostały uchwalone limity przyjęć na rok akademicki 2020/2021, ale w ubiegłych latach liczby te wyglądały następująco:

Wydział Aktorski, kierunek aktorstwo – 20 miejsc

Wydział Lalkarski, kierunek aktorstwo teatru lalek – 20 miejsc

Wydział Lalkarski, kierunek reżyseria – 4 miejsca

8. Czy podczas egzaminów wstępnych we Wrocławiu mogę skorzystać z noclegu w akademiku?

AST Filia we Wrocławiu nie posiada bazy noclegowej. Kandydaci we własnym zakresie muszą zadbać o zakwaterowanie zarówno na czas egzaminów wstępnych jak i na cały okres studiów. W pobliżu naszej szkoły znajdują się hostele, z których najczęściej korzystają nasi kandydaci.

9. Mam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania w szkole teatralnej wydane w ubiegłym roku? Czy mogę je złożyć również w tym roku?

Na zaświadczeniu od lekarza medyny pracy widnieje data jego ważności. Jeśli obejmuje ona rok 2020, kandydat może złożyć je również w tegorocznej rekrutacji.

10. Mam wyznaczoną datę egzaminu, jednak w tym dniu nie mogę się pojawić? Czy mogę prosić o zmianę terminu egzaminu wstępnego?

Każdemu kandydatowi zostaje wyznaczony konkretny dzień i godzina egzaminu. Na każdy dzień określony jest limit osób, które mogą zaprezentować się przed komisją. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach kandydat może prosić o zmianę dnia egzaminu. W tym celu konieczny jest kontakt z dziekanatem AST jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych.

11. Czy są ograniczenia wiekowe dla kandydatów na Wydział Aktorski?

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia w AST.