Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020
na Wydział Lalkarski, kierunek aktorstwo

Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 8.04.2019 r.
Termin rozpoczęcia elektronicznej rejestracji kandydatów: 8.04.2019 r. godz. 00:00
Termin zakończenia elektronicznej rejestracji kandydatów: 12.06.2019 r. godz. 23:59
Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2019 r.

1. Kandydaci, zainteresowani podjęciem studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek w roku akademickim 2019/2020, proszeni są o dokonanie zgłoszeń w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów. http://rekrutacja.ast.krakow.pl/WR
2. Termin elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunek aktorstwo upływa 12.06.2019 r. godz. 23:59
3. W elektronicznym systemie rejestracji kandydat załącza skan wymaganych dokumentów (świadectwo dojrzałości - maturalne lub zaświadczenia ze szkoły średniej o przystąpieniu kandydata do matury, zdjęcie oraz opcjonalnie dowód wpłaty)

4. Opłata rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2019/2020 wynosi 150 złotych. 

Opłatę należy uiścić na konto uczelni:

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie 
Filia we Wrocławiu
ul. Braniborska 59
53-680 Wrocław

Numer konta: 06 1500 1168 1211 6004 1631 0000 Bank Zachodni WBK S.A.

W tytule należy wpisać nazwę kierunku!!

 

Mamy sygnały, że niektórzy kandydaci nie otrzymali maila z terminem egzaminu, lub nie dostają potwierdzenia założenia konta w systemie rekrutacyjnym.
Bardzo prosimy o sprawdzenie SPAMu!


TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
na Wydziale Lalkarskim, kierunek aktorstwo

I eliminacja:
1 – 5 lipca 2019 r.
Kandydaci: I tura godz. 9.30, II tura godz. 14.00, s. 121 

Komisja Głosu: I tura – godz. 10.00, II tura godz. 14.30, s. 125
Komisja Ruchu i Wyobraźni: I tura godz. 10.30, II tura godz. 15.00, s. 123/124
Komisja Wymowy: I tura godz. 11.00, II tura godz. 15.30, s. 119/120
Komisja Interpretacji Aktorskiej: I tura godz. 11.30, II tura godz. 16.00, s. 028/029

II eliminacja (sprawdzian teoretyczny) - dla kandydatów z tzw. „starą maturą” lub maturą zagraniczną oraz cudzoziemców:
9 lipca 2019 r. godz. 8.30 s. 136
10 lipca 2019 r. godz. 8.30 s. 136

II eliminacja (sprawdzian praktyczny):
9 lipca 2019 r. I tura godz. 9.30, II tura 15.00,  s. 228/229
10 lipca 2019 r. I tura godz. 9.30, II tura 15.00,  s. 228/229

Kandydaci: I tura godz. 9.00, II tura godz. 14.30 s. 227

Ogłoszenie listy przyjętych: 12 lipca 2019 r. godz. 14.00 Sala CzarnaInformacje o terminie egzaminu dla każdego kandydata, będą rozsyłane drogą mailową na początku czerwca!

 

Komunikat dla kandydatów na studia!

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że skierowania do lekarza medycyny pracy zostaną wydane jedynie osobom, które zakwalifikowały się do II etapu egzaminu. Osoby, posiadające zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do podjęcia studiów z lat ubiegłych, w przypadku gdy okres na jaki został wystawiony dokument obejmuje rok 2019, będą mogły przedłożyć takie zaświadczenie w tegorocznej rekrutacji.
Na I etapie egzaminów wstępnych na kierunek aktorstwo nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie.

 

Informacje dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020
na Wydział Lalkarski, kierunek reżyseria

Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 08.04.2019 r.
Termin rozpoczęcia elektronicznej rejestracji kandydatów: 08.04.2019 r. godz. 00:00
Termin zakończenia elektronicznej rejestracji kandydatów: 28.08.2019 r. godz. 23:59
Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2019 r.

1. Kandydaci, zainteresowani podjęciem studiów na kierunku reżyseria w roku akademickim 2019/2020, proszeni są o dokonanie zgłoszeń w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów.  http://rekrutacja.ast.krakow.pl/WR
2. Termin elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunek reżyseria upływa 28.08.2019 r. godz. 23:59
3. W elektronicznym systemie rejestracji kandydat oprócz skanów wymaganych dokumentów (świadectwa dojrzałości, zdjęć, dowodu wpłaty) dołącza pracę pisemną w formie pliku tekstowego. Praca powinna zawierać:

- refleksje na temat autora, dramatu i jego problematyki w kontekście epoki,
- przedstawienie zamysłu inscenizacyjnego (scenografia z wykorzystaniem środków wyrazu teatru lalek), muzyka,
- opracowanie tekstu (skróty),
- reżyserską analizę poszczególnych scen i tematów aktorskich (relacje między postaciami).

Praca powinna powstać w oparciu o jeden z utworów zatwierdzonych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną:
a) Konrad Dworakowski ”Księżniczka na ziarnku grochu”
Księżniczka na ziarnu grochu

b) Michał Walczak "Podróż do wnętrza pokoju" Walczak Michał Podróż do wnętrza pokoju
c)  Leon Moszczyński (Jan Ośnica) "Złoty klucz"  Złoty klucz

4. Opłata rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2019/2020 wynosi 150 złotych. 

Opłatę należy uiścić na konto uczelni:

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie 
Filia we Wrocławiu
ul. Braniborska 59
53-680 Wrocław

Numer konta: 06 1500 1168 1211 6004 1631 0000 Bank Zachodni WBK S.A.

W tytule należy wpisać nazwę kierunku - reżyseria!!

 

Harmonogram egzaminów wstępnych na kierunek reżyseria
na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020

I eliminacja:
2 września 2019, spotkanie komisji (bez kandydatów) - godz. 12:00, s. 136

II eliminacja (sprawdzian teoretyczny)*
4 września 2019, godz. 9:00, sala 136

II eliminacja (obrona pracy pisemnej kandydatów):
4, 5 września 2019, godz. 10:00, s. 027, 028/029, 030

III eliminacja:
6 września 2019, godz. 10:00, s. 027, 028/029, 030

 Ogłoszenie listy przyjętych: 6 września 2019             

*Dla kandydatów z tzw. „starą maturą” lub maturą zagraniczną oraz cudzoziemców

 

PORADNIA DLA KANDYDATÓW NA REŻYSERIĘ NA WYDZIALE LALKARSKIM

Kandydaci zainteresowani konsultacjami z pedagogiem z kierunku reżyseria p. dr hab. Arkadiuszem Klucznikiem proszeni są o przesyłanie swoich pisemnych prac, przygotowanych na podstawie utworów wskazanych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na adres: arkadiusz.klucznik@ast.wroc.pl Terminy spotkań pedagog będzie ustalał bezpośrednio z kandydatami.

 Zapraszamy!

 

Komunikat dla kandydatów na studia!

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że skierowania do lekarza medycyny pracy zostaną wydane jedynie osobom, które zakwalifikowały się do II etapu egzaminu. Osoby, posiadające zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do podjęcia studiów z lat ubiegłych, w przypadku gdy okres na jaki został wystawiony dokument obejmuje rok 2019, będą mogły przedłożyć takie zaświadczenie w tegorocznej rekrutacji.
Na I etapie egzaminów wstępnych na kierunek reżyseria nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. 

1. Do kiedy muszę wysłać teczkę z dokumentami?

W początkowej fazie rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019 kandydaci nie przesyłają i nie składają imiennych teczek z dokumentami, tylko dołączają skany wymaganych dokumentów podczas rejestracji elektronicznej. Białe teczki z kompletem dokumentów należy przynieść na I eliminację, ale tylko osoby zakwalifikowane do II eliminacji proszone będą o ich złożenie w dziekanacie Uczelni. Szczegółowe informacje o wymaganej dokumentacji znajdują się w zakładce Zasady rekrutacji. 

2. Czy na egzamin wstępny muszę przynieść wykaz i teksty utworów, które zaprezentuję na egzaminie?

Przed wejściem na egzamin wstępny kandydat wypełnienia formularz z listą utworów, które zaprezentuje. Kandydat nie składa tekstów prezentowanych utworów.

3. Zdaję egzamin maturalny w tym roku. Jaki dokument mam dołączyć w procesie rekrutacji skoro nie mam jeszcze świadectwa dojrzałości?

Maturzyści z roku 2018 w elektronicznym systemie rejestracji dołączają skan zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego. Po zakwalifikowaniu do II eliminacji zobowiązani są złożyć w dziekanacie PWST oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości najpóźniej na dzień przed II eliminacją.

4. Czy mogę dokonać opłaty za egzamin wstępny w kasie Uczelni?

Niestety nie. Opłatę rekrutacyjną kandydaci wpłacają na rachunek bankowy AST Filia we Wrocławiu. Dowód wpłaty należy przynieść wraz z pozostałymi dokumentami na I eliminację. W tytule wpłaty należy podać nazwę wydziału i kierunku studiów, którego dotyczy rekrutacja.

5. Jeśli przystępuję do egzaminu wstępnego na obu wydziałach, czy muszę wnieść opłatę dwukrotnie?

Tak. Kandydat przystępujący do egzaminów wstępnych na kilka kierunków studiów naszej Uczelni wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich oddzielnie. W tytule wpłaty należy podać nazwę wydziału i kierunku studiów, którego dotyczy rekrutacja.

6. Ile osób będzie przyjętych na I rok studiów?

Limit przyjęć dla każdego kierunku studiów na kolejny rok akademicki uchwala Senat Uczelni. Jeszcze nie zostały uchwalone limity przyjęć na rok akademicki 2018/2019, ale w ubiegłych latach wyglądały następująco:

Wydział Aktorski, kierunek aktorstwo – 20 miejsc
Wydział Lalkarski, kierunek aktorstwo – 20 miejsc
Wydział Lalkarski, kierunek reżyseria – 4 miejsca

7. Czy podczas egzaminów wstępnych we Wrocławiu mogę skorzystać z noclegu w akademiku?

AST Filia we Wrocławiu nie posiada bazy noclegowej. Kandydaci we własnym zakresie muszą zadbać o zakwaterowanie zarówno na czas egzaminów wstępnych jak i na cały okres studiów.

8. Mam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania w szkole teatralnej wydane w ubiegłym roku? Czy mogę je złożyć również w tym roku?

Na zaświadczeniu od lekarza medyny pracy widnieje data jego ważności. Jeśli obejmuje ona rok 2018, kandydat może złożyć je również w tegorocznej rekrutacji.  

9. Mam wyznaczoną datę egzaminu, jednak w tym dniu nie mogę się pojawić? Czy mogę prosić o zmianę terminu egzaminu wstępnego?

Każdemu kandydatowi zostaje wyznaczony konkretny dzień i godzina egzaminu. Na każdy dzień określony jest limit osób, które mogą zaprezentować się przed komisją. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach kandydat może prosić o zmianę dnia egzaminu. W tym celu konieczny jest kontakt z dziekanatem AST jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych.

11. Czy są ograniczenia wiekowe dla kandydatów na Wydział Lalkarski?

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia w AST.