Informacje dla studentów

 

Dyżur Dziekana i Prodziekana Wydziału Aktorskiego

Dziekan Wydziału Aktorskiego prof. Krzysztof Kuliński - czwartek godz. 14.30-16.00

Prodziekan Wydziału Aktorskiego dr hab. Bożena Klimczak - wtorek godz. 12.00-13.30

 


 

 

 


Pisemna praca dyplomowa:

Zasady przygotowania i obrony pisemnych prac dyplomowych oraz zasady postępowania antyplagiatowego określa zarządzenie nr 2/2016 Rektora PWST.

Egzamin dyplomowy

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

  1. uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów, zajęć, praktyk i obozów przewidzianych planem studiów,
  2. uzyskanie z przedstawienia dyplomowego objętego pracą dyplomową oceny pozytywnej,
  3. uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej systemem antyplagiatowym,
  4. uzyskanie od promotora i recenzenta oceny pozytywnej z pisemnej pracy dyplomowej,
  5. uzyskanie co najmniej 270 pkt. ECTS na kierunku aktorstwo i co najmniej 300 pkt. ECTS na kierunku reżyseria,
  6. dokonanie rozliczenia rekwizytów, kostiumów oraz materiałów bibliotecznych,
  7. uiszczenie opłaty za wydanie dyplomu - 60 zł,
  8. złożenia zdjęć do dyplomu (format 4,5 cm x 6,5 cm, na jasnym tle, w stroju galowym).

Warunki, o których mowa w pkt. 6-8 powinny być spełnione najpóźniej na 3 dni robocze przez wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. 

Na wniosek studenta w suplemencie do dyplomu będą wpisywane nagrody uzyskane przez niego w czasie studiów. Wykaz nagród i wyróżnień wraz dokumentacją potwierdzającą ten fakt należy złożyć w dziekanacie przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

Strona tytułowa pracy dyplomowej i oświadczenie o prawach autorskich