INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Internetowa rejestracja kandydatów IRK – Zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów

Start: 04.05.2023 r. godz. 00:00

Zakończenie: 17.09.2023 r. godz. 23:59

W przypadku wystąpienia problemu podczas rejestracji prosimy o wiadomość elektroniczną z opisem problemu oraz zrzutem ekranu na adres: dziekanat@ast.wroc.pl

I eliminacja 21.09.2023 r.

bez udziału kandydata: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę pracy pisemnej kandydata / kandydatki

II eliminacja 22-23.09.2023 r.

  • Sprawdzian teoretyczny – przeliczenie punktów z języka polskiego uzyskanych na egzaminie maturalnym lub rozmowa kwalifikacyjna
  • Obrona pisemnej pracy kandydata (-tkę) podczas rozmowy z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

III eliminacja 25-26.09.2023 r.

stacjonarnie w budynku AST

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia

  1. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zamieszczana jest w dniu ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego na uczelnianej tablicy ogłoszeń.
  2. Kandydat(ka) otrzymuje za pośrednictwem systemu IRK informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia otrzymują również informację o miejscu i terminie, w których należy dokonać wpisu na listę studentów. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem mu decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
  3. Warunkiem dokonania wpisu jest złożenie przez kandydata(-tkę) pełnego kompletu wymaganych dokumentów, 2 fotografii (takich jak do dowodu osobistego) oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do odbywania studiów na kierunku aktorskim.
  4. Skierowania do lekarza medycyny pracy będą wystawiane kandydatom zakwalifikowanym do II eliminacji w dniu egzaminu II eliminacji.

Najważniejsze informacje:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku reżyseria na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu, którzy dokonali opłaty rekrutacyjnej związku z ubieganiem się o przyjęcie na kierunek reżyseria na Wydziale Reżyserii i Dramaturgii w Krakowie nie ponoszą opłaty rekrutacyjnej

Kandydat niepełnoletni zobowiązany jest do pojawienia się osobiście w Dziekanacie wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W sytuacji kiedy rodzic lub opiekun prawny nie może osobiście pojawić się w dziekanacie, kandydat powinien dostarczyć lub przesłać  oświadczenie z poświadczonym notarialnie podpisem rodziców lub opiekunów prawnych.

Oświadczenie należy przedłożyć przed rozpoczęciem I etapu egzaminów wstępnych. Jeżeli kandydat uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym na więcej niż jednym wydziale Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,  wymagane jest stawiennictwo rodziców na jednym z wydziałów i podpisanie oświadczeń/zgód na potrzeby rekrutacji na wszystkich wydziałach.  

Sposoby składania oświadczeń/zgód oraz wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie składane osobiście przez przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata (w obecności kandydata lub bez jego udziału) – oświadczenie podpisane w obecności pracownika dziekanatu, akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem, dokument tożsamości ze zdjęciem pozwalający na zweryfikowanie tożsamości przedstawiciela ustawowego. Jeśli dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
  2. Oświadczenie składane osobiście lub przesyłane przez niepełnoletniego kandydata – oświadczenie podpisane (podpis notarialnie poświadczony) przez przedstawiciela ustawowego kandydata, akt urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem. Jeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
  3. Oświadczenie składane osobiście przez pełnomocnika przedstawiciela ustawowego kandydata (bez obecności kandydata i przedstawiciela ustawowego) – oświadczenie podpisane w obecności pracownika dziekanatu, pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym udzielone przez przedstawiciela ustawowego do złożenia w/w oświadczenia, dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika ze zdjęciem, akt urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Jeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W przypadku notariusza (urzędnika) zagranicznego, klauzula notarialna musi być przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego i być zaopatrzona w apostille.