INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Internetowa rejestracja kandydatów IRK – Zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów

Start: 04.05.2023 r. godz. 00:00

Zakończenie: 10.09.2023 r. godz. 23:59

W przypadku wystąpienia problemu podczas rejestracji prosimy o wiadomość elektroniczną z opisem problemu oraz zrzutem ekranu na adres: dziekanat@ast.wroc.pl

I eliminacja

bez udziału kandydata: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ocenę pracy pisemnej kandydata / kandydatki

II eliminacja

  • Sprawdzian teoretyczny – przeliczenie punktów z języka polskiego uzyskanych na egzaminie maturalnym lub rozmowa kwalifikacyjna
  • Obrona pisemnej pracy kandydata (-tkę) podczas rozmowy z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

III eliminacja

stacjonarnie w budynku AST

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia

  1. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zamieszczana jest w dniu ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego na uczelnianej tablicy ogłoszeń.
  2. Kandydat(ka) otrzymuje za pośrednictwem systemu IRK informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia otrzymują również informację o miejscu i terminie, w których należy dokonać wpisu na listę studentów. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem mu decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
  3. Warunkiem dokonania wpisu jest złożenie przez kandydata(-tkę) pełnego kompletu wymaganych dokumentów, 2 fotografii (takich jak do dowodu osobistego) oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do odbywania studiów na kierunku aktorskim.
  4. Skierowania do lekarza medycyny pracy będą wystawiane kandydatom zakwalifikowanym do II eliminacji w dniu egzaminu II eliminacji.