INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Etapy postępowania rekrutacyjnego:

I. Internetowa rejestracja kandydatów IRK – Zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów

Start: 04.05.2023 r. godz. 00:00

Zakończenie: 15.06.2023 r. godz. 23:59

W przypadku wystąpienia problemu podczas rejestracji prosimy o wiadomość elektroniczną z opisem problemu oraz zrzutem ekranu na adres: dziekanat@ast.wroc.pl

II. I eliminacja (dwuetapowa):

I etap – bez udziału kandydata – na podstawie materiałów filmowych zamieszczonych w IRK

II etap – stacjonarnie w budynku AST

III. Warsztaty dla kandydatów na studia zakwalifikowanych do II eliminacji (dobrowolne)

IV. II eliminacja:

 • Sprawdzian teoretyczny – przeliczenie punktów z języka polskiego uzyskanych na egzaminie maturalnym lub rozmowa kwalifikacyjna
 • Sprawdzian praktyczny

V. Ogłoszenie listy przyjętych


Rekrutacja krok po kroku:

I. Założenie konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK

 • wypełnienie kwestionariusza on-line i załączenie wymaganych dokumentów:
  • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego (osoby przystępujące do egzaminu maturalnego w roku 2023 załączają skan zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu maturalnego, oryginał lub odpis świadectwa maturalnego przedstawiają po uzyskaniu wyników z egzaminu maturalnego)
  • fotografię
  • repertuar
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia i studiowania na Wydziale Aktorskim
 • dokonanie wpłaty za postępowanie rekrutacyjne – wpłatę należy dokonać na indywidualne konto kandydata nadane w IRK
 • załączenie linków do materiału egzaminacyjnego (tzw. filmików)

Wszystkie skany dokumentów oraz materiał egzaminacyjny musi zostać uzupełniony na koncie kandydata do czasu zamknięcia internetowej rejestracji kandydatów IRK tj. do 15.06.2023 r. godz. 23:59.

Przygotowanie materiału egzaminacyjnego:

Kandydat zamieszcza na swoim koncie w systemie (IRK) linki. Link należy wkleić w module „wyniki” w polu zatytułowanym „Link pierwszy do playlisty na YouTube”.

Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia playlisty i zamieszczania plików: instrukcja jak umieścić film na YouTube

Każdy plik powinien być podpisany nazwiskiem i imieniem kandydata, tytułem utworu oraz imieniem i nazwiskiem autora.

Kandydat przygotowuje i zamieszcza w IRK:

 1. Video wizytówkę – krótkie nagranie do 1,5 minuty, prezentujące kandydatkę/kandydata. Należy podać imię, nazwisko, wieku, miejsca pochodzenia, datę uzyskania matury. Nagranie powinno pokazać zbliżenie  twarzy oraz całą sylwetkę.
 2. Fragment wiersza i prozy (jeden w zbliżeniu, drugi w dalszym planie) wybranego przez kandydatkę/kandydata z  listy wymaganych utworów. Materiał filmowy ma trwać do 3 minut.

II. I eliminacja – etap selekcyjny

Etap I – bez udziału kandydata; komicja ocenia materiał zamieszczony przez kandydata w IRK. Kandydaci z uzyskaną oceną pozytywną przechodzą do II etapu.

Etap II – egzamin przed komisją przeprowadzany stacjonarnie w AST. Kandydat prezentuje swoje umiejętności w dwóch komisjach.

 1. Pierwsza komisja – sprawdza ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego i wystawia trzy oceny za:  wymowę (poprawność wymowy,  prawidłowość aparatu wymawianiowego), warunki głosowe (emisja głosu, słuch muzyczny, interpretacja piosenki), ruch i warunki zewnętrzne (ruch i wyobraźnia, sprawność fizyczna, pamięć ruchowa, poczucie rytmu, wyrazistość ciała).

Kandydaci prezentują się w wygodnym ubiorze niekrępującym ruchów, podkreślającym sylwetkę, np. T-shirt, legginsy lub przylegający do ciała dres oraz boso lub w lekkim obuwiu oraz bez biżuterii.

W przypadku uzyskania przez kandydata dwóch ocen negatywnych kończy się dla niego postępowanie rekrutacyjne. Oznacza to, że kandydat nie prezentuje swoich umiejętności przed drugą komisją II etapu.

 1. Druga komisja – Komisja Interpretacji Aktorskiej sprawdza ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego w zakresie interpretacji tekstu. Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie egzaminu praktycznego wymagają od kandydata zaprezentowania umiejętności ukazania działań oraz reakcji emocjonalnych, jakie wywołuje zadane zdarzenie. Tematy i okoliczności tych zadań zostaną podane przez komisję.

Kandydaci powinni zaprezentować się w wygodnym ubiorze niekrępującym ruchów: mężczyźni w koszulach i spodniach, kobiety w sukienkach do kolan lub bluzkach i spódnicach do kolan i lekkim obuwiu.

W przypadku uzyskania przez kandydata oceny negatywnej od Komisji Interpretacji Aktorskiej kandydat kończy postępowanie kwalifikacyjne. Oznacza to, że kandydat nie prezentuje swoich umiejętności  w II eliminacji.

Więcej szczegółowych informacji w Zasadach rekrutacji.

III. Warsztaty dla kandydatów zakwalifikowanych do II eliminacji – dobrowolne

IV. II eliminacja – etap punktowany

Sprawdzian teoretyczny – kandydatom z tzw. „nową maturą” są przeliczane na punkty procenty uzyskane z egzaminu z języka polskiego na egzaminie maturalnym.  Kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów:

 1. na poziomie podstawowym maksymalnie 5 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie maturalnym),
 2. za poziom rozszerzony 10 punktów. 

Kandydaci z tzw. „starą maturą”, maturą zagraniczną oraz cudzoziemcy przystępują do rozmowy z kwalifikacyjnej z zakresu historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej.

Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma oraz laureaci i finaliści olimpiad historycznej i polonistycznej stopnia centralnego po przedłożeniu dyplomu są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują 10 punktów w tej części eliminacji

Sprawdzian praktyczny – egzamin przed jedną wieloosobową komisją. Komisja ocenia:

 1. poprawność wymowy,
 2. warunki głosowe,
 3. interpretację prozy klasycznej,
 4. interpretację prozy współczesnej,
 5. interpretację wiersza klasycznego,
 6. interpretację wiersza współczesnego,
 7. wykonanie elementarnego ćwiczenia aktorskiego na zadany temat,
 8. wykonanie piosenki,
 9. sprawność ruchową i fizyczną,
 10. ocenę warunków zewnętrznych.

Kandydat prezentuje fragmenty przygotowanych utworów/piosenek a także ćwiczenia aktorskie, którego temat podawany jest w trakcie egzaminu przez komisję.

Suma punktów z obu sprawdzianów stanowi wynik końcowy kandydata. W oparciu o wyniki końcowe kandydatów tworzona jest lista rankingowa i lista przyjętych.

Więcej szczegółowych informacji w Zasadach rekrutacji.

V. Ogłoszenie listy przyjętych na studia


Wyniki poszczególnych etapów będą sukcesywnie przekazywane kandydatom poprzez IRK.