Informacje dla kandydatów

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Internetowa rejestracja kandydatów IRK – Zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów

Start: 04.05.2023 r. godz. 00:00

Zakończenie: 15.06.2023 r. godz. 23:59

W przypadku wystąpienia problemu podczas rejestracji prosimy o wiadomość elektroniczną z opisem problemu oraz zrzutem ekranu na adres: dziekanat@ast.wroc.pl

I eliminacja bez udziału kandydata 03-06.07.2023

na podstawie materiałów filmowych zamieszczonych w IRK

Obowiązkowe warsztaty dla kandydatów zakwalifikowanych do II eliminacji stacjonarnie w budynku AST 10-11.07.2023

II eliminacja – stacjonarnie w budynku AST 12-14.07.2023

 • Sprawdzian teoretyczny – przeliczenie punktów z języka polskiego uzyskanych na egzaminie maturalnym lub rozmowa kwalifikacyjna
 • Sprawdzian umiejętności praktycznych uzupełniony o wiedzę z zakresu teatru lalek, kultury i sztuki

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia


Więcej szczegółowych informacji w Zasadach rekrutacji.


 1. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zamieszczana jest w dniu ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego na uczelnianej tablicy ogłoszeń.
 2. Kandydat(ka) otrzymuje za pośrednictwem systemu IRK informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia otrzymują również informację o miejscu i terminie, w których należy dokonać wpisu na listę studentów. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem mu decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
 3. Warunkiem dokonania wpisu jest złożenie przez kandydata(-tkę) pełnego kompletu wymaganych dokumentów, 2 fotografii (takich jak do dowodu osobistego) oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do odbywania studiów na kierunku aktorskim.
 4. Skierowania do lekarza medycyny pracy będą wystawiane kandydatom zakwalifikowanym do II eliminacji w dniu egzaminu II eliminacji.

Najważniejsze informacje:

Kandydat niepełnoletni zobowiązany jest do pojawienia się osobiście w Dziekanacie wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W sytuacji kiedy rodzic lub opiekun prawny nie może osobiście pojawić się w dziekanacie, kandydat powinien dostarczyć lub przesłać  oświadczenie z poświadczonym notarialnie podpisem rodziców lub opiekunów prawnych.

Oświadczenie należy przedłożyć przed rozpoczęciem I etapu egzaminów wstępnych. Jeżeli kandydat uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym na więcej niż jednym wydziale Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,  wymagane jest stawiennictwo rodziców na jednym z wydziałów i podpisanie oświadczeń/zgód na potrzeby rekrutacji na wszystkich wydziałach.  

Sposoby składania oświadczeń/zgód oraz wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie składane osobiście przez przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata (w obecności kandydata lub bez jego udziału) – oświadczenie podpisane w obecności pracownika dziekanatu, akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem, dokument tożsamości ze zdjęciem pozwalający na zweryfikowanie tożsamości przedstawiciela ustawowego. Jeśli dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 2. Oświadczenie składane osobiście lub przesyłane przez niepełnoletniego kandydata – oświadczenie podpisane (podpis notarialnie poświadczony) przez przedstawiciela ustawowego kandydata, akt urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem. Jeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 3. Oświadczenie składane osobiście przez pełnomocnika przedstawiciela ustawowego kandydata (bez obecności kandydata i przedstawiciela ustawowego) – oświadczenie podpisane w obecności pracownika dziekanatu, pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym udzielone przez przedstawiciela ustawowego do złożenia w/w oświadczenia, dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika ze zdjęciem, akt urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Jeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W przypadku notariusza (urzędnika) zagranicznego, klauzula notarialna musi być przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego i być zaopatrzona w apostille.

Linki do podkładów muzycznych:

Zagadnienia z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki na egzamin:

 1. Podstawowe techniki lalkowe w teatrze.
 2. Teatry lalkowe w Polsce – przykłady.
 3. Ostatnio widziany spektakl w teatrze lalek (może być online)
 4. Ostatnio widziany spektakl w teatrze (może być online)
 5. Festiwale lalkowe w Polsce.
 6. Dramatopisarze: Sofokles, W. Szekspir, Molier, A. Czechow, B. Brecht, S. Beckett.
 7. Polscy dramatopisarze: A. Mickiewicz, J. Słowacki, A. Fredro, S. Wyspiański, Witkacy, S. Mrożek, T. Różewicz
 8. Wybitni artyści: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Francisco Goya, Manet, van Gogh, Picasso,
 9. Style epok: Starożytna Grecja i Rzym, średniowiecze, Renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, impresjonizm, ekspresjonizm i sztuka nowoczesna (cechy charakterystyczne)
 10. Wybitni kompozytorzy: Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Czajkowski, Strawiński 

Zgodnie z korektą zasad rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 trzy zadania ruchowe to:

 1. zrób kanapkę na statku kosmicznym
 2. Guliwer wśród liliputów
 3. ptak drapieżny