Przewodnik dla kandydatów Aktorstwo teatru lalek

I. ZAŁOŻENIE KONTA W INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW IRK

 • wypełnienie kwestionariusza on-line i załączenie wymaganych dokumentów:
  • oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości, a maturzyści z roku 2023 zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu maturalnego. (Oryginał lub odpis świadectwa maturzyści z 2023 przedstawiają w dziekanacie przed II eliminacją)
  • fotografii
  • wykazu utworów przygotowanych na egzamin wstępny ( tzw. repertuaru)
 • dokonanie wpłaty za postępowanie rekrutacyjne – wpłatę należy dokonać na indywidualne konto kandydata nadane w IRK
 • załączenie linków do materiału egzaminacyjnego (tzw. filmików)

Wszystkie skany dokumentów oraz materiał egzaminacyjny musi zostać uzupełniony na koncie kandydata do czasu zamknięcia internetowej rejestracji kandydatów IRK tj. do 15.06.2023 r. godz. 23:59.

II. PRZEBIEG EGZAMINU

I Eliminacja – ocena materiału egzaminacyjnego

Kandydat przygotowuje i zamieszcza w IRK:

 1. Video wizytówkę –  powinna zawierać podstawowe informacje o kandydacie: imię i nazwisko, krótki życiorys, zainteresowania. Wizytówka powinna trwać do 2 minut – materiał nagrany w zbliżeniu, w poziomie.
 2. Materiał filmowy przygotowany zgodnie z wytycznymi na potrzeby oceny przez 4 komisje – szczegóły poniżej

Kandydat zamieszcza na swoim koncie w systemie (IRK) linki. Link należy wkleić w module „wyniki” w polu zatytułowanym „Link pierwszy do playlisty na YouTube”.

Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia playlisty i zamieszczania plików: instrukcja jak umieścić film na YouTube

Przygotowanie materiału egzaminacyjnego:

Wymagania ogólne:

 1. Każde zadanie powinno być filmowane osobno, bez montażu i nakładanych efektów.
 2. Kamera / telefon powinna być umieszczona na statywie w kadrze poziomym / 16:9
 3. Rozdzielczość obrazu: 720p (1280×720)
 4. Format: MPEG-4 lub MOV
 5. Każdy plik powinien być podpisany nazwiskiem i imieniem kandydata, tytułem utworu /autora / zadania oraz nazwą komisji, dla której został przygotowany

Szczegółowe wymagania na potrzeby oceny przez poszczególne komisje:

I. KOMISJA INTERPRETACJI AKTORSKIEJ

Komisja dokonuje oceny sposobu interpretacji tekstu (prozy, wiersza), wykonania elementarnych zadań aktorskich oraz warunków zewnętrznych

 1. Kandydat prezentuje dwa utwory – fragment wiersza i prozy – wybranych spośród listy wymaganych utworów
 • Każdy plik musi zawierać tytuł, imię i nazwisko autora prezentowanego utworu
 • Prezentacja wybranych utworów musi być zarejestrowana w osobnych plikach, w planie ogólnym, w dowolnej przestrzeni zamkniętej i w pozycji stojącej tak, aby można było zobaczyć całą sylwetkę kandydata
 • Maksymalny czas nagrania – 60 sekund
 1. Kandydat prezentuje zadanie aktorskie – prezentacja stanów emocjonalnych na fragmencie wybranego do I eliminacji utworu (proza): strach, radość, gniew, rozpacz, ulga. Przejście z jednego stanu w następny może odbywać się w dowolnej kolejności i uzupełnione o konieczne do realizacji zadania działania w ruchu i w przestrzeni. Zapis zadania należy przesłać w osobnym pliku i opisać jako Zadanie aktorskie. 

II. KOMISJA GŁOSU 

Komisja sprawdza walory głosowe Kandydata – barwę głosu, wolumen (wielkości głosu), możliwości dynamiczne, nośność, a także słuch muzyczny, poczucie rytmu, muzykalność i stan aparatu głosowego. Kandydat proszony jest o taki dobór piosenek i tekstów, aby jak najkorzystniej zaprezentować walory głosu – mniej ważna jest interpretacja aktorska (zwłaszcza w przypadku tekstu). Interpretacja muzyczna jest również oceniana, jednak prosimy o rezygnację z choreografii.

Do oceny przez Komisję Głosu Kandydat/ka zobowiązany jest przedstawić nagrany materiał:

 1. Trzy piosenki: jedną ludową oraz dwie piosenki dowolne, z repertuaru kabaretowego i estradowego o zróżnicowanym charakterze (jedna dynamiczna, druga liryczna) w języku polskim. Ewentualnie Kandydat może przedstawić dodatkową, czwartą piosenkę w języku obcym.

Piosenki powinny być wykonane z pamięci i zaśpiewane a cappella – bez podkładu muzycznego i bez akompaniamentu, a także zarejestrowane bez edycji muzycznej (wzmocnienia, pogłosu, montażu itp.), w jednym ujęciu, bez odsłuchu (bez słuchawek w uszach).

2. Fragment dowolnego tekstu (wiersza lub prozy), bez interpretacji (chyba, że jest dynamiczna i nie koliduje z zadaniami), bez skrajnych wyciszeń, ze zwróceniem uwagi na walory głosowe

3. Zawołanie jednego ze zdań: HEJ, HEJ JESTEM TUTAJ! / HOP, HOP WRACAJCIE! / RATUNKU, NA POMOC!” (bez krzyku, na największej dynamice głosu)

Film dla Komisji Głosu powinien ukazywać całą postać Kandydata w przestrzeni zamkniętej, w pozycji stojącej, w dobrym oświetleniu, nie na tle okna, z widoczną twarzą i odsłoniętymi uszami, najlepiej na jednolitym tle. Film nie może być poddawany montażowi, powinno to być jedno nieprzerwane nagranie.

III. KOMISJA WYMOWY

Komisja dokonuje oceny artykulacji, aparatu wymawianiowego i ogólnej kultury słowa na podstawie materiałów zamieszczonych w Komisji Interpretacji Aktorskiej oraz wizytówki, którą Kandydat zamieszcza w folderze ogólnym dostępnym dla członków wszystkich Komisji.

IV. KOMISJA RUCHU I WYOBRAŹNI 

Ocenie Komisji podlegają:

 1. Dwa tańce
 2. Trzy zadania ruchowe i na wyobraźnię
 3. Trzy zadania animacyjne

WYMAGANIA TECHNICZNE – PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

PRZESTRZEŃ: Miejsce prezentacji ruchowej powinno zapewnić zdającemu maksimum bezpieczeństwa. Szerokość rekomendowana to min. 4 metry, a głębokość, czyli odległość od kamery powinna wynosić tyle, żeby można było widzieć całą sylwetkę zdającego. Tło powinno być pozbawione elementów ruchomych, okien, mebli, kwiatów, obrazów etc. Optymalna byłaby pusta przestrzeń. Światło miękkie, przednie.

STRÓJ: Kandydat powinien zaprezentować się w stroju sportowym, przylegającym do ciała. Może to być strój typu legginsy i t-shirt, najlepiej w kolorze ciemnym. Obuwie do wyboru: sportowe, jednak z niezbyt grubą podeszwą, ewentualnie baletki lub boso. Panie powinny mieć spięte włosy; występ bez biżuterii, zegarków itp.

SPRZĘT GRAJĄCY: Prosimy o przygotowanie sprzętu grającego z głośnikiem, w celu odtworzenia podkładu dźwiękowego do jednego, wybranego przez kandydata tańca ludowego. Taniec dodatkowy, może być wykonany z podkładem dźwiękowym, ale także i bez niego.

1. Dwa tańce

 • Taniec ludowy: fragment jednego, wybranego przez siebie tańca do podkładu muzycznego (link na stronie). Prezentacja powinna zawierać charakterystyczny dla danego tańca krok, ewentualne inne charakterystyczne elementy choreograficzne. Czas nagrania to ok. 30 sekund.
 • Taniec wybrany przez kandydata (-tkę) – każdy rodzaj tańca bądź ekspresji ruchowej. Czas nagrania do 30 sekund.

Podkłady muzyczne:

2. Zadania ruchowe i na wyobraźnię ( 3 zadania)

Kandydat/ka wykonuje je bez użycia głosu, słów i dźwięków, za pomocą ekspresji ciała. Każde zadanie to oddzielne nagranie. Czas trwania każdego zadania do 60 sekund:

 • zrób kanapkę na statku kosmicznym
 • Guliwer wśród liliputów
 • ptak drapieżny

3. Zadania animacyjne (2 zadania)

 • koszula – animacja koszuli – prezentacja dwóch różnych postaci
 • dowolny przedmiot – dowolny przedmiot zmienia się w zwierzę

Czas trwania każdej z etiud: do 60 sekund.          

WARSZTATY

Warsztaty to obowiązkowy etap rekrutacji dla osób zakwalifikowanych do II eliminacji na Wydziale Lalkarskim. Warsztaty są jednodniowe, ich termin wyznacza kandydatom dziekanat.

II Eliminacja – etap punktowany

W tej części egzaminu wstępnego członkowie Komisji egzaminacyjnej II eliminacji dokonują indywidualnej oceny kandydata(-ki) przy zastosowaniu systemu punktowego. Kandydat(ka) może uzyskać 100 punktów, z czego:

 • w sprawdzianie teoretycznym – maksymalnie 10 punktów,
 • w sprawdzianie umiejętności praktycznych uzupełnionych o wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki – maksymalnie 90 punktów

Suma tych punktów stanowi wynik końcowy kandydata(-ki).

Sprawdzian teoretyczny:

 1. Do sprawdzianu teoretycznego tzw. rozmowy kwalifikacyjnej przystępują:

kandydaci – obywatele polscy – legitymujący się tzw. „starą maturą”,

kandydaci – obywatele polscy – legitymujący się maturą zagraniczną,

kandydaci – cudzoziemcy – nieposiadający polskiej matury,

2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzany jest poziom wiedzy z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej. W tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata(kę) w skali od 0 do 10 punktów.

3. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i w tej części otrzymują 10 punktów.

4. Laureaci i finaliści olimpiad historycznej i polonistycznej stopnia centralnego po przedłożeniu dyplomu są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują 10 punktów w tej części eliminacji.

5. Kandydaci z polską „nową maturą” nie przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. W tej części eliminacji uzyskują punkty z przeliczenia procentów uzyskanych z języka polskiego na egzaminie maturalnym. Kandydat(ka) może uzyskać maksymalnie 10 punktów

 • na poziomie podstawowym maksymalnie 5 punktów (proporcjonalnie do ilości liczby punktów na świadectwie dojrzałości),
 • za poziom rozszerzony 10 punktów.

na poziomie podstawowym maksymalnie 5 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie maturalnym),

Sprawdzian umiejętności praktycznych uzupełniony o wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki:

Komisja egzaminacyjna II eliminacji bada ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego w zakresie wymowy, głosu, słuchu muzycznego, ruchu i wyobraźni, sprawności fizycznej, sposobu interpretacji tekstu (prozy, wiersza), śpiewu (piosenka), wykonania elementarnych zadań aktorskich oraz warunków zewnętrznych. W trakcie egzaminu sprawdzana jest przez komisję ogólna sprawność ruchowa, poczucie rytmu oraz wyrazistość ciała. Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie egzaminu praktycznego wymagają od kandydatka/kandydata zaprezentowania umiejętności ukazania działań oraz reakcji emocjonalnych, jakie wywołuje zadane zdarzenie. Sprawdzana jest również wiedza z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki.

Kandydat(ka) uzyskuje maksymalnie 90 punktów (jako średnią liczbę przyznanych punktów przez pedagogów oceniających). Punktacja obejmuje:

 1. poprawność wymowy,
 2. warunki głosowe
 3. umiejętności wokalne,
 4. interpretację prozy klasycznej,
 5. interpretację prozy współczesnej,
 6. interpretację wiersza klasycznego,
 7. interpretację wiersza współczesnego,
 8. wykonanie elementarnego ćwiczenia aktorskiego na zadany temat i prezentacja etiudy
  z formą plastyczną przygotowanej podczas warsztatów,
 9. sprawność ruchową i ocenę warunków zewnętrznych,
 10. wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki.

Kandydaci powinni zaprezentować się w wygodnym ubiorze niekrępującym ruchów: mężczyźni w koszulach i spodniach, kobiety w sukienkach do kolan lub bluzkach i spódnicach do kolan i lekkim obuwiu.

Wykaz zagadnień z zakresu teatru, kultury i sztuki, o które kandydat może zostać zapytany :

 • Podstawowe techniki lalkowe w teatrze.
 • Teatry lalkowe w Polsce – przykłady.
 • Ostatnio widziany spektakl w teatrze lalek (może być online)
 • Ostatnio widziany spektakl w teatrze (może być online)
 • Festiwale lalkowe w Polsce.
 • Dramatopisarze: Sofokles, W. Szekspir, Molier, A. Czechow, B. Brecht, S. Beckett.
 • Polscy dramatopisarze: A. Mickiewicz, J. Słowacki, A. Fredro, S. Wyspiański, Witkacy, S. Mrożek, T. Różewicz
 • Wybitni artyści: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Francisco Goya, Manet, van Gogh, Picasso,
 • Style epok: Starożytna Grecja i Rzym, średniowiecze, Renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, impresjonizm, ekspresjonizm i sztuka nowoczesna (cechy charakterystyczne)
 • Wybitni kompozytorzy: Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Czajkowski, Strawiński 

Kandydat(ka) powinien przygotować (jako minimum):

 •  dwa wiersze klasyczne (sylabiczne lub sylabotoniczne) spośród utworów A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C.K. Norwida, S. Wyspiańskiego,
 • dwa wiersze współczesne (w dowolnej formie wersyfikacyjnej) takich autorów jak np.
  J. Przyboś, Z. Herbert, W. Szymborska, Cz. Miłosz (należy pamiętać o uwzględnieniu nurtu satyrycznego, ewentualnie bajek lub fraszek),
 • fragment prozy staropolskiej np. M. Reja, P. Skargi, J.Ch. Paska, J. Kitowicza,
 • dwa fragmenty prozy –  obowiązkowo jeden klasyczny, jeden współczesny z powieści, opowiadań lub dramatów klasyków polskich lub zagranicznych,  
 • trzy piosenki, w tym jedną ludową,
 • wymagana jest znajomość podstawowych kroków przynajmniej jednego z pięciu tańców narodowych (polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).

Więcej szczegółowych informacji: http://www.ast.wroc.pl/zasady-rekrutacji-wl