Najczęściej zadawane pytania

1. Do kiedy muszę wysłać teczkę z dokumentami?

W początkowej fazie rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 kandydaci nie przesyłają i nie składają imiennych teczek z dokumentami, tylko dołączają skany wymaganych dokumentów podczas rejestracji elektronicznej w naszym systemie IRK. Białe teczki z kompletem dokumentów należy przynieść najpóźniej w dniu II eliminacji, która obędzie się stacjonarnie w budynku Uczelni. Szczegółowe informacje o wymaganej dokumentacji znajdują się w zakładce Zasady rekrutacji. 

2. Czy na egzamin wstępny muszę przynieść wykaz i teksty utworów, które zaprezentuję na egzaminie?

Lista przygotowanych przez kandydata utworów jest potrzebna już w I eliminacji, dlatego w systemie rejestracji kandydatów IRK będzie miejsce na dołączenie pliku z Waszym repertuarem. Kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji są zobowiązani do przywiezienia listy przygotowanych przez siebie utworów wraz z pozostałymi dokumentami. Kandydaci nie przesyłają/ nie przywożą tekstów prezentowanych utworów.

3. Zdaję egzamin maturalny w tym roku. Jaki dokument mam dołączyć w procesie rekrutacji skoro nie mam jeszcze świadectwa dojrzałości?

Maturzyści z roku 2022 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK dołączają skan zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w tym roku. Po zakwalifikowaniu do II eliminacji zobowiązani są złożyć w dziekanacie AST oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną najpóźniej w dniu II eliminacji.

4. Czy mogę dokonać opłaty za egzamin wstępny w kasie Uczelni?

Niestety nie. Opłatę rekrutacyjną kandydaci wpłacają na rachunek bankowy, którego numer generowany jest dla każdej osoby indywidualnie w trakcie rejestracji w naszym systemie Intrenetowej Rejestracji Kandydatów IRK. Numer rachunku jest inny dla każdego z kandydatów. 

5. Jeśli przystępuję do egzaminu wstępnego na obu wydziałach, muszę wnieść opłatę dwukrotnie?

Tak. Kandydat przystępujący do egzaminów wstępnych na kilka kierunków studiów naszej Uczelni wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich oddzielnie. Dla każdego kierunku, na jaki zarejestruje się w naszym systemie IRK wygenerowany zostanie osobny numer konta do wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Wpłata na konkretne konto zostanie powiązana przez nasz system z rejestracją na odpowiedni wydział i kierunek studiów.

6. Ile osób będzie przyjętych na I rok studiów?

Limit przyjęć dla każdego kierunku studiów uchwala Senat Uczelni. Na rok akademicki 2022/2023 limity przyjęć zostały określone następująco:

Wydział Aktorski, kierunek aktorstwo – 20 miejsc
Wydział Lalkarski, kierunek aktorstwo teatru lalek – 20 miejsc
Wydział Lalkarski, kierunek reżyseria – 4 miejsca

7. Czy podczas egzaminów wstępnych we Wrocławiu mogę skorzystać z noclegu w akademiku?

AST Filia we Wrocławiu nie posiada bazy noclegowej. Kandydaci we własnym zakresie muszą zadbać o zakwaterowanie zarówno na czas egzaminów wstępnych jak i na cały okres studiów. W pobliżu naszej szkoły znajdują się hostele, z których najczęściej korzystają nasi kandydaci.

8. Mam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania w szkole teatralnej wydane w ubiegłym roku? Czy mogę je złożyć również w tym roku?

Na zaświadczeniu od lekarza medyny pracy widnieje data jego ważności. Jeśli obejmuje ona rok 2022, kandydat może złożyć je również w tegorocznej rekrutacji.  

9. Mam wyznaczoną datę egzaminu, jednak w tym dniu nie mogę się pojawić? Czy mogę prosić o zmianę terminu egzaminu wstępnego?

Każdemu kandydatowi zostaje wyznaczony konkretny dzień i godzina egzaminu. Na każdy dzień określony jest limit osób, które mogą zaprezentować się przed komisją. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach kandydat może prosić o zmianę dnia egzaminu. W tym celu konieczny jest kontakt z dziekanatem AST jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych: dziekanat@ast.wroc.pl

10. Czy są ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia aktorskie?

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe dla kandydatów na studia w AST.