Przetarg ustny (aukcja) na sprzedaż gruntowej nieruchomości zabudowanej we Wrocławiu | Jastrzębia 18-20

12 marca 2018

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie ogłasza
przetarg ustny (aukcję) na sprzedaż gruntowej nieruchomości zabudowanej
adres nieruchomości: ul. Jastrzębia 18-20, Wrocław

Oznaczenie nieruchomości: księga wieczysta nr WR1K/00093695/6, działka nr 20, AM-1, obręb Borek
powierzchnia nieruchomości gruntowej: 1.642,00 m2
powierzchnia użytkowa budynku: 1.102,30 m2

Opis nieruchomości, przeznaczenie, sposób zagospodarowania:
Nieruchomość zabudowana położona we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 18-20. Na nieruchomości znajduje się czterokondygnacyjny budynek (przyziemie-suterena, 2 kondygnacje naziemne, poddasze użytkowe, nieużytkowy strych) wzniesiony jako budynek mieszkalny ok. 1906 r. Od lat 80-tych budynek pełni funkcję budynku oświaty, nauki i kultury. Budynek wpisany do rejestru zabytków miasta Wrocławia pod numerem rejestru – A/2648/415/WM. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza: 7.329.000 zł netto (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

Wadium: 219.870 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych), płatne w pieniądzu na konto nr 87 1500 1168 1211 6005 2624 0000 lub w postaci gwarancji bankowej.

Termin i miejsce wniesienia wadium: do 11.04.2018 r., godz.11.30, AST Filia we Wrocławiu ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław.
Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: budynek jest przedmiotem umowy najmu zawartej na czas nieokreślony, przewidującej 3 miesięczny okresy wypowiedzenia.

Termin i miejsce przetargu: 11.04.2018 r., godz.12.00
AST Filia we Wrocławiu ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: zatrzymanie wadium, realizacja gwarancji bankowej.

Regulamin: z postanowieniami Regulaminu przetargu oferenci mogą zapoznać się na stronie internetowej uczelni oraz w sekretariatach:
a) siedziby AST w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22,
b) siedziby Filii we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59.
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 071 358 34 01 lub wysyłając maila na adres: zamowienia@ast.wroc.pl
Na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 121) w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości Gminie Wrocław przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

Regulamin aukcji