ZASADY REKRUTACJI

Schemat postępowania przy rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023:

1. Wypełnienie zgłoszenia online w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydata

https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

2. Załączenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym wymaganych dokumentów: dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis (skan lub kserokopia), życiorys (CV) zawierający informacje o dotychczasowej działalności w obszarze teatrów dziecięcych lub młodzieżowych. 

3. Wydruk kwestionariusza z systemu IRK i dostarczenie podpisanego do dziekanatu (pocztą lub osobiście) – do 30 września 2022 r.

4. Po weryfikacji dostarczonych dokumentów kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne przed Komisją Egzaminacyjną. Rozmowy będą odbywać się w trybie on-line

5. Po zakończonych rozmowach wydawana jest decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe, a następnie kandydat podpisuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.

5. Dokonanie wpłaty za pierwszy semestr na indywidualne konto w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy o odpłatności za studia.

Rejestracja w systemie IRK możliwa będzie do 27 września 2022 r.

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży mogą ubiegać się osoby, które:

  • ukończyły studia co najmniej pierwszego stopnia (czyli posiadają dyplom studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),
  • prowadzą lub planują prowadzić teatr dziecięcy, młodzieżowy, amatorski teatr ludzi dorosłych bądź inną formę aktywności teatralnej,
  • zarejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata.

Warunkiem uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych w roku akademickim 2022/2023 jest zebranie minimalnej liczby uczestników – 20 osób.

Informacja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu danej edycji studiów podyplomowych zostanie opublikowana na stronie internetowej uczelni po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. 

Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela).

Więcej informacji uzyskają Państwo w dziekanacie: Telefon: 71 358 34 30, 

 e-mail: marzanna.baziukiewicz@ast.wroc.pl