Wydział Aktorski: Adiunkt - Teatr i dramat powszechny, Teatr współczesny, Seminarium magisterskie

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ogłasza w dniu 1 sierpnia 2018 r. 
konkurs na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu 
na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych
w pełnym wymiarze czasu pracy
do prowadzenia przedmiotów Teatr i dramat powszechny, Teatr Współczesny, Seminarium magisterskie

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 2183 z pózn. zm.)  oraz mogące się wykazać:

 1. posiadaniem stopnia naukowego doktora, doktora sztuki lub kwalifikacjami I stopnia,
 2. posiadaniem znaczącego dorobku naukowego i dydaktycznego,
 3. pozytywnymi opiniami o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowo – dydaktycznej zebranymi w trakcie przewodu doktorskiego lub kwalifikacyjnego I stopnia,
 4. kandydat powinien wykazać się znaczącymi osiągnięciami w pracy naukowej lub pedagogicznej, 
 5. aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność do pracy na stanowisku adiunkta.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie kandydata,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 4. dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego lub kwalifikacji,
 5. informacje o dorobku naukowo - dydaktycznym potwierdzone  opinią wg pkt. 3. kryteriów kwalifikacyjnych,
 6. orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku adiunkta,
 7. oświadczenie w trybie art. 109 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Podanie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do dnia 14 września 2018 r. na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  ul. Straszewskiego  21-22, 31-109 Kraków albo bezpośrednio w Kancelarii Rektora lub w Dziale Kadr AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie.

Decyduje data wpływu dokumentów do AST, a nie data stempla pocztowego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 23 września 2018 r.

Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia.

W przypadku kandydata, który wygrał konkurs i z którym zawierana jest umowa o pracę w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia wskazuje się AST jako podstawowe miejsce pracy. Ponadto osoba taka winna złożyć oświadczenie upoważniające do zaliczenia jej do minimum kadrowego.

AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.
                               
Rektor AST        
prof. dr hab. Dorota Segda