Wydział Aktorski: Asystent - Sceny współczesne

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ogłasza w dniu 1 sierpnia 2018 r. 
konkurs na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu 
na stanowisko asystenta w dziedzinie sztuk teatralnych
w niepełnym wymiarze czasu pracy
do prowadzenia przedmiotu Sceny współczesne

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 2183 z pózn. zm.)  oraz mogące się wykazać:

 1. posiadaniem tytułu magistra sztuki,
 2. czynnym wykonywaniem zawodu aktora, 
 3. dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2+
 4. kandydat nie spełniający warunków pkt 2. powinien wykazać się znaczącymi osiągnięciami w pracy naukowej, artystycznej lub pedagogicznej,
 5. aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność do pracy na stanowisku asystenta.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie kandydata,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 4. informacje o dorobku artystycznym, naukowym lub pedagogicznym, 
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów,
 6. orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku asystenta, 
 7. oświadczenie w trybie art. 109 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Podanie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do dnia 14 września 2018 r. na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  ul. Straszewskiego  21-22, 31-109 Kraków albo bezpośrednio w Kancelarii Rektora lub w Dziale Kadr AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie.

Decyduje data wpływu dokumentów do AST, a nie data stempla pocztowego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 23 września 2018 r.

Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia.

AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.

Rektor AST
prof. dr hab. Dorota Segda