Wydział Lalkarski: Asystent - Gra aktorska pacynką, Gra aktorska jawajką, Elementarne zadania aktorskie w planie lalkowym

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ogłasza w dniu 1 sierpnia 2018 r. 
konkurs na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu 
na stanowisko asystenta w dziedzinie sztuk teatralnych
w pełnym wymiarze czasu pracy
do prowadzenia przedmiotów Gra aktorska pacynką, Gra aktorska jawajką, Elementarne zadania aktorskie w planie lalkowym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 2183 z pózn. zm.)  oraz mogące się wykazać:
1) posiadaniem tytułu magistra sztuki,
2) czynnym wykonywaniem zawodu aktora, aktora lalkarza,
3) dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2+,
4) kandydat nie spełniający warunków pkt 2. powinien wykazać się znaczącymi osiągnięciami w pracy naukowej, artystycznej lub pedagogicznej,
5) aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność do pracy na stanowisku asystenta.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:
1) podanie kandydata,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
4) informacje o dorobku artystycznym, naukowym lub pedagogicznym,
5) odpis dyplomu ukończenia studiów,
6) orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku asystenta,
7) oświadczenie w trybie art. 109 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Podanie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do dnia 14 września 2018 r. na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  ul. Straszewskiego  21 - 22, 31 – 109 Kraków albo bezpośrednio w Kancelarii Rektora lub w Dziale Kadr AST przy ul. Straszewskiego 21 – 22 w Krakowie.
Decyduje data wpływu dokumentów do AST, a nie data stempla pocztowego.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 23 września 2018 r.
Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia.
W przypadku kandydata, który wygrał konkurs i z którym zawierana jest umowa o pracę w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia wskazuje się AST jako podstawowe miejsce pracy.
AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.

Rektor AST        
prof. dr hab. Dorota Segda