Wykładowca - Lektorat języka niemieckiego

Kraków, dn. 10 sierpnia 2020 r.

SPK.1101.18.2020

 

ODWOŁANIE KONKURSU NA WYDZIALE AKTORSKIM
FILIA AST WE WROCŁAWIU



Z dniem 10 sierpnia 2020 r. odwołuje się konkurs na Wydziale Aktorskim Filia AST we Wrocławiu na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych
w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo w niepełnym wymiarze czasu pracy do prowadzenia przedmiotu Lektorat języka niemieckiego.

Rektor AST
prof. dr hab. Dorota Segda


 

Kraków, dn. 27 lipca 2020 r.
SPK.1101.12.2020



Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ogłasza w dniu 27 lipca 2020 r.
konkurs na Wydziale Aktorskim Filia AST we Wrocławiu
na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych
w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo
w niepełnym wymiarze czasu pracy
do prowadzenia przedmiotu Lektorat języka niemieckiego


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz mogące się wykazać:
1)    posiadaniem tytułu zawodowego licencjata albo równorzędnego,
2)    co najmniej trzyletnim doświadczeniem w pracy w Uczelni lub innych ośrodkach poza nią,
3)    predyspozycjami do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzonymi listem referencyjnym. 

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:
1)    podanie kandydata,
2)    życiorys,
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
4)    informacje o dorobku naukowym lub pedagogicznym,
5)    list referencyjny, potwierdzający predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
6)    odpis dyplomu ukończenia studiów,
7)    oświadczenie w trybie art. 113 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podanie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do dnia 31 sierpnia 2020 r. na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  ul. Straszewskiego  21 - 22, 31 – 109 Kraków albo bezpośrednio w Kancelarii Rektora lub w Dziale Kadr AST przy ul. Straszewskiego 21 – 22 w Krakowie.
Decyduje data wpływu dokumentów do AST, a nie data stempla pocztowego.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 września 2020 r.
Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia.

AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.


Rektor AST        
prof. dr hab. Dorota Segda



ODWOŁANIE KONKURSU NA WYDZIALE AKTORSKIM
FILIA AST WE WROCŁAWIU

 

Z dniem 10 sierpnia 2020 r. odwołuje się konkurs na Wydziale Aktorskim Filia AST we Wrocławiu na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych
w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo w niepełnym wymiarze czasu pracy do prowadzenia przedmiotu Lektorat języka niemieckiego.

 

                                                                                               Rektor AST

 

                                                                                               prof. dr hab. Dorota Segda