Zasady rekrutacji

Warunki i tryb rekrutacji na Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży 
 w roku akademikcim 2017/2018

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży mogą ubiegać się osoby, które:

 • ukończyły studia co najmniej pierwszego stopnia,
 • prowadzą lub planują prowadzić teatr dziecięcy, młodzieżowy, amatorski teatr ludzi dorosłych bądź inną formę aktywności teatralnej,
 • złożą komplet dokumentów.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • kwestionariusz osobowy kwestionariusz kandydata 2017-2018
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów (absolwenci studiów z roku 2017, którzy w momencie trwania rekrutacji nie odebrali jeszcze dyplomu ukończenia studiów mogą przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wydane przez Uczelnię)
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • 3 szt. aktualne fotografie (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 35 mm x 45 mm),
 • zaświadczenia, referencje, opinie itd. poświadczające pracę teatralną,
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym można składać:

 • osobiście - od poniedziałku do czwartku w godz. 11.30-14.30 w Dziekanacie AST Filia we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59, (pok. 135, I piętro) 
 • drogą pocztową -  przesyłając dokumenty na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław, z dopiskiem Rekrutacja – Studia podyplomowe. Decyduje data stempla pocztowego.

O przyjęciu na studia decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna. 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rozmowy kwalifikacyjnej podaje do publicznej wiadomości kierownik studiów podyplomowych. 

Warunkiem uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 jest zebranie minimalnej liczby uczestników.

Informacja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu danej edycji studiów podyplomowych zostanie opublikowana na stronie internetowej uczelni po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. 

Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela, możliwe zajęcia w piątek w godzinach popołudniowych).

Kierownik studiów: prof. Jacek Radomski 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 71/358-34-12

Więcej wiadomosci w zakładce Informacje dla kandydatów