Zasady rekrutacji

Warunki i tryb rekrutacji na Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży 
 w roku akademikcim 2019/2020

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży mogą ubiegać się osoby, które:

 • ukończyły studia co najmniej pierwszego stopnia,
 • prowadzą lub planują prowadzić teatr dziecięcy, młodzieżowy, amatorski teatr ludzi dorosłych bądź inną formę aktywności teatralnej,
 • złożą komplet dokumentów.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • kwestionariusz osobowy kwestionariusz kandydata 
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów (absolwenci studiów z roku 2019, którzy w momencie trwania rekrutacji nie odebrali jeszcze dyplomu ukończenia studiów mogą przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wydane przez Uczelnię oraz oświadczenie o doręczeniu oryginału lub odpisu dyplomu w podanym terminie)
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • 2 aktualne fotografie (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 35 mm x 45 mm),
 • zaświadczenia, referencje, opinie itd. poświadczające pracę teatralną,
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym można składać:

 • osobiście - od poniedziałku do czwartku w godz. 11.30-14.30 w Dziekanacie AST Filia we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59, (pok. 135, I piętro) 
 • drogą pocztową -  przesyłając dokumenty na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław, z dopiskiem Rekrutacja – Studia podyplomowe.

W przypadku wysyłania dokuemntów pocztą konieczne jest przesłanie kopii dokumentu tożsamości i dyplomu ukończenia studiów wyższych uwierzytelnionych notarialnie.

Przyjęcie na studia odbywa się bez postępowania kwalifikacyjnego. Przyjęcie na studia następuje po spełnieniu wymagań przez kandydata i złożeniu kompletu dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń. Po rekrutacji zakończonej wynikiem pozytywnym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rozmowy kwalifikacyjnej podaje do publicznej wiadomości kierownik studiów podyplomowych. 

Warunkiem uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 jest zebranie minimalnej liczby uczestników - 18 osób.

Informacja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu danej edycji studiów podyplomowych zostanie opublikowana na stronie internetowej uczelni po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. 

Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela).

Kierownik studiów: prof.dr hab. Jacek Radomski 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 71/358-34-13

Więcej wiadomosci w zakładce Informacje dla kandydatów