Zasady rekrutacji

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

na I rok jednolitych studiów magisterskich
w Akademii Sztuk Teatralnych  im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu, kierunek aktorstwo teatru lalek

w roku akademickim 2020/2021

 

  1. Postanowienia ogólne

 

  1. Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 04.05.2020 r.

Termin rozpoczęcia elektronicznej rejestracji kandydatów: 04.05.2020 r. godz. 00:00

Termin zakończenia elektronicznej rejestracji kandydatów: 01.06.2020 r. godz. 23:59

Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2020 r.

 

  1. Kalendarz rekrutacji oraz skład Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych ustala Dziekan Wydziału Lalkarskiego.

 

  1. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów, wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, kalendarz rekrutacji umieszcza się na stronie internetowej Uczelni.
  2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązany jest do:

a)    dokonania zgłoszenia w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów

b)   przystąpienia do egzaminu wstępnego.

 

5. W elektronicznym systemie rejestracji kandydat wypełnia formularz kwestionariusza osobowego. Kandydat dołącza w formie elektronicznej dokumenty wskazane w systemie rejestracji.

 

6. Kandydat po dokonaniu zgłoszenia w elektronicznym systemie rejestracji jest informowany drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail o terminie i miejscu rozpoczęcia egzaminu wstępnego.

 

7. Dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia kandydat przedstawia
 w dziekanacie w dniu I eliminacji. Wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora AST.

 

8. Kandydat legitymuje się dowodem osobistym przed wejściem na egzamin wstępny.

 

9. Po zakończeniu I eliminacji, kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji składają w dziekanacie imienne białe teczki z następującymi dokumentami:

a)    wydrukowany formularz kwestionariusza osobowego wypełniony w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów,

b)   oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wraz z kopią dokumentu do poświadczenia przez Uczelnię, maturzyści z roku 2020, którzy w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów dołączyli zaświadczenie o przystąpieniu do matury, zobowiązani są do złożenia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wraz z kopią przed II eliminacją,

-    obywatele polscy z zagraniczną maturą: oryginał oraz kopię dokumentu wydanego za granicą, będącego odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

-    cudzoziemcy: oryginał oraz kopię zalegalizowanego lub opatrzone apostille świadectwa lub     innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelni każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca   świadectwo, uznanym za równoważnik odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych           uzyskanych za granicą albo uznanych, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym, 

c)    2 sztuki aktualnej fotografii w wersji papierowej (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

d)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia i studiowania na Wydziale Lalkarskim,

e)    w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia – wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej, karta Polaka jeśli kandydat ją posiada.

 

10. Dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym II eliminację. Niezłożenie w/w dokumentów w podanym terminie oznacza rezygnację kandydata zakwalifikowanego do II eliminacji                 z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

11. W oparciu o wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok w ramach limitu miejsc zatwierdzonych uchwałą Senatu. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów po II eliminacji o miejscu na liście końcowej decyduje liczba punktów uzyskana w praktycznej części postępowania rekrutacyjnego.

 

12. Egzamin wstępny uznaje się za zdany w przypadku uzyskania przez kandydata wyniku końcowego                    o wartości co najmniej 60 punktów (na 100 możliwych do uzyskania).

 

13. W przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały warunki i tryb rekrutacji określony w uchwale Senatu, kandydat może złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 

II.  Egzamin wstępny. 

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny obejmuje:

a)    I eliminację - sprawdzian praktyczny

b)   II eliminację złożoną z dwóch części:

-      sprawdzian teoretyczny

-      sprawdzian umiejętności praktycznych uzupełniony o wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury                i sztuki.

 

I eliminacja:  

1. Eliminacja ma charakter selekcyjny. Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: ocena pozytywna /ocena negatywna.

 

2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  bada ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego w zakresie wymowy, głosu, słuchu muzycznego, ruchu i wyobraźni, sprawności fizycznej, sposobu interpretacji tekstu (prozy, wiersza), śpiewu (piosenka), wykonania elementarnych zadań aktorskich oraz warunków zewnętrznych. W trakcie egzaminu sprawdzana jest przez komisję ogólna sprawność ruchowa, poczucie rytmu oraz wyrazistość ciała. Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie egzaminu praktycznego wymagają od kandydata zaprezentowania umiejętności ukazania działań oraz reakcji emocjonalnych, jakie wywołuje zadane zdarzenie. Tematy i okoliczności tych zadań zostaną podane przez Komisję.

 

3.  Kandydat prezentuje swoje umiejętności w 4 komisjach: Komisji Wymowy, Komisji Głosu, Komisji Ruchu i Wyobraźni, Komisji Interpretacji Aktorskiej.

 

4. Aby przystąpić do egzaminu wstępnego jako niezbędne minimum należy przygotować:

a)    trzy wiersze klasyczne (sylabiczne lub sylabotoniczne) w tym obowiązkowo spośród utworów Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego,

b)   trzy wiersze współczesne (w dowolnej formie wersyfikacyjnej) takich autorów jak np. Przyboś, Herbert, Szymborska, Miłosz (należy pamiętać o uwzględnieniu nurtu satyrycznego, ewentualnie bajek lub fraszek),

c)    fragment prozy staropolskiej np. Reja, Skargi, Paska, Kitowicza,

d)   trzy fragmenty prozy XIX i XX wieku spośród takich autorów jak np. Sienkiewicz, Prus, Żeromski, Andrzejewski, Dąbrowska, Iwaszkiewicz, Mrożek, Gombrowicz,

e)    trzy piosenki, w tym jedną ludową,

f)     wymagana jest znajomość podstawowych kroków przynajmniej jednego z pięciu tańców narodowych (polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).

 

5. Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo.

 

6. Postępowanie rekrutacyjne do AST jest przeprowadzane w języku polskim, ale dopuszcza się również wykonanie w języku obcym wiersza, piosenki czy prozy celem zaprezentowania swoich możliwości interpretacyjnych.

 

7. Kandydaci powinni zaprezentować się w wygodnym ubiorze niekrępującym ruchów: mężczyźni w koszulach i spodniach, kobiety w sukienkach do kolan lub bluzkach i spódnicach do kolan i lekkim obuwiu. Na Komisję Ruchu i Wyobraźni kandydaci wchodzą w stroju sportowym (ćwiczebnym).

 

8. W przypadku uzyskania przez kandydata oceny negatywnej w dwóch z czterech Komisji
(w Komisji Wymowy, Komisji Głosu, Komisji Ruchu i Wyobraźni, w Komisji Interpretacji Aktorskiej) kandydat kończy postępowanie rekrutacyjne.

 

9. Lista osób zakwalifikowanych do II eliminacji jest podawana sukcesywnie po zakończeniu każdej
z tur I eliminacji. Informacja w tym przedmiocie zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń.

 

 

II eliminacja:

  1. Kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji biorą udział w obowiązkowych jednodniowych warsztatach przygotowujących do egzaminu, sprawdzających predyspozycje związane ze specyfiką kierunku aktorstwa teatru lalek (praca w grupie, wrażliwość na plastykę, zdolności animacyjne). W warsztatach kandydaci ćwiczą w stroju ćwiczebnym, umożliwiającym swobodę ruchów.

 

  1. W tej części egzaminu wstępnego członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dokonują indywidualnej oceny kandydata przy zastosowaniu systemu punktowego. Kandydat może uzyskać 100 punktów, z czego:

a) w sprawdzianie teoretycznym maksymalnie 10 punktów

b) w sprawdzianie umiejętności praktycznych uzupełnionych o wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki - maksymalnie 90 punktów.

  1. Suma tych punktów stanowi wynik końcowy kandydata.

 

 

Sprawdzian teoretyczny:

1. Do sprawdzianu teoretycznego tzn. rozmowy kwalifikacyjnej przystępują kandydaci:

a)    legitymujący się tzw. „starą maturą”,

b)   legitymujący się nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną,

c)    obcokrajowcy deklarujący studiowanie w AST na zasadach odpłatności.

 

2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzany jest poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej. W tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 10 punktów.

 

3. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i w tej części otrzymują 10 punktów.

 

4. Laureaci i finaliści olimpiad historycznej i polonistycznej stopnia centralnego po przedłożeniu dyplomu są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują 10 punktów w tej części eliminacji.

 

5. Pozostali kandydaci w tej części eliminacji uzyskują punkty z przeliczenia oceny uzyskanej
z języka polskiego na egzaminie maturalnym. Kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów:

a) na poziomie podstawowym maksymalnie 5 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie dojrzałości),

b) za poziom rozszerzony 10 punktów.

 

Sprawdzian umiejętności praktycznych uzupełniony o wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury                 i sztuki:

1. Kandydat uzyskuje maksymalnie 90 punktów (jako średnią ilość przyznanych punktów przez pedagogów oceniających). Punktacja obejmuje:

a)    poprawność wymowy

b)   warunki głosowe i wokalne

c)    interpretację prozy klasycznej

d)   interpretację prozy współczesnej

e)    interpretację wiersza klasycznego

f)    interpretację wiersza współczesnego

g)    wykonanie elementarnego ćwiczenia aktorskiego na zadany temat i prezentacja etiudy z formą plastyczną przygotowanej podczas warsztatów

h)   sprawność ruchową i fizyczną

i)ocenę warunków zewnętrznych

j)wiedzę z zakresu teatru, teatru lalek, kultury i sztuki.

 

2. Wymagania dotyczące przygotowanych utworów oraz ubioru w tej części postępowania rekrutacyjnego są takie jak w I eliminacji.

 


 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

na I rok jednolitych studiów magisterskich
w Akademii Sztuk Teatralnych  im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu, kierunek reżyseria w zakresie reżyseria teatru lalek
lalek w roku akademickim 2020/2021

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

  1.  Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 04.05.2020 r.

Termin rozpoczęcia elektronicznej rejestracji kandydatów: 04.05.2020 r. godz. 00:00

Termin zakończenia elektronicznej rejestracji kandydatów: 27.08.2020 r. godz. 23:59

Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2020 r.

 

2. Kalendarz rekrutacji oraz skład Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych ustala Dziekan Wydziału Lalkarskiego.

 

3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów, wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, kalendarz rekrutacji umieszcza się na stronie internetowej Uczelni.

 

4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązany jest do:

a)      dokonania zgłoszenia w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów

b)      przystąpienia do egzaminu wstępnego.

 

5. W elektronicznym systemie rejestracji kandydat wypełnia formularz kwestionariusza osobowego. Kandydat dołącza w formie elektronicznej dokumenty wskazane w systemie rejestracji.

 

6. W elektronicznym systemie rejestracji kandydat dołącza pracę pisemną w formie pliku tekstowego. Praca powinna zawierać:

-        refleksje na temat autora, dramatu i jego problematyki w kontekście epoki,

-        przedstawienie zamysłu inscenizacyjnego (scenografia z wykorzystaniem środków wyrazu teatru lalek), muzyka,

-        opracowanie tekstu (skróty),

-        reżyserską analizę poszczególnych scen i tematów aktorskich (relacje między postaciami).

Praca powinna powstać w oparciu o utwory zatwierdzone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Lista utworów jest podawana do wiadomości kandydatów wraz z rozpoczęciem rekrutacji.

 

7. Kandydat po dokonaniu zgłoszenia w elektronicznym systemie rejestracji jest informowany drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail o terminie i miejscu rozpoczęcia egzaminu wstępnego.

 

8. Dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia kandydat dołącza w elektronicznym systemie rejestracji. Dołączenie dowodu opłaty jest warunkiem zakwalifikowania kandydata do I eliminacji. Wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora AST.

 

9. Kandydat legitymuje się dowodem osobistym przed wejściem na egzamin wstępny.

 

10. Kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji składają w dziekanacie imienne białe teczki z następującymi dokumentami:

a)      wydrukowany formularz kwestionariusza osobowego wypełniony w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów,

b)      oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wraz z kopią dokumentu do poświadczenia przez Uczelnię, maturzyści z roku 2020, którzy w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów dołączyli zaświadczenie o przystąpieniu do matury, zobowiązani są do złożenia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wraz z kopią przed II eliminacją,

-     obywatele polscy z zagraniczną maturą: oryginał oraz kopię dokumentu wydanego za granicą,      będącego odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura           międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

-     cudzoziemcy: oryginał oraz kopię zalegalizowanego lub opatrzone apostille świadectwa lub          inny dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelni każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca    świadectwo, uznanym za równoważnik odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie
 z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych         uzyskanych za granicą albo uznanych, na podstawie umowy międzynarodowej, za             równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia     takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym, 

c)      2 sztuki aktualnej fotografii w wersji papierowej (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

d)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia i studiowania na Wydziale Lalkarskim,

e)      w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia – wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej, karta Polaka jeśli kandydat ją posiada,

f)       pisemną pracę w formie papierowej.

 

11. Dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym II eliminację. Niezłożenie w/w dokumentów w podanym terminie oznacza rezygnację kandydata zakwalifikowanego do II eliminacji z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

12. W oparciu o wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok w ramach limitu miejsc zatwierdzonych uchwałą Senatu.  

 

13. W przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały warunki i tryb rekrutacji określony w uchwale Senatu, kandydat może złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 

II.  Egzamin wstępny. 

1. W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny obejmuje:

a)      I eliminację,

b)      II eliminację złożoną z dwóch części:

-                              sprawdzian teoretyczny,

-                              obrona pracy pisemnej kandydata,

      c)  III eliminację.

2. Suma punktów z II i III eliminacji stanowi wynik końcowy kandydata.

 

I eliminacja:

 

1. Postępowanie polega na zapoznaniu się przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną z pracą pisemną kandydata. Postępowanie ma charakter selekcyjny i nie jest punktowane.

2. I eliminacja odbywa się bez udziału kandydata.

3. Kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji informowani są o tym fakcie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail. 

 

II eliminacja:

 

1. W tej części egzaminu wstępnego członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dokonują indywidualnej oceny kandydata przy zastosowaniu systemu punktowego. Kandydat może uzyskać 50 punktów, z czego:

a) w sprawdzianie teoretycznym maksymalnie 10 punktów,

b) obrona pisemnej pracy kandydata – maksymalnie 40 punktów.

 

 

Sprawdzian teoretyczny:

1. Do sprawdzianu teoretycznego tzn. rozmowy kwalifikacyjnej przystępują kandydaci:

a)      legitymujący się tzw. „starą maturą”,

b)      legitymujący się nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną,

c)      obcokrajowcy deklarujący studiowanie w PWST na zasadach odpłatności.

 

2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzany jest poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej. W tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 10 punktów.

 

3. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i w tej części otrzymują 10 punktów.

 

4. Laureaci i finaliści olimpiad historycznej i polonistycznej stopnia centralnego po przedłożeniu dyplomu są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują 10 punktów w tej części eliminacji.

 

5. Pozostali kandydaci w tej części eliminacji uzyskują punkty z przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym. Kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów:

 

a) na poziomie podstawowym maksymalnie 5 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie dojrzałości),

b) za poziom rozszerzony 10 punktów.

 

Obrona pisemnej pracy kandydata:

 

1. Postępowanie obejmuje obronę koncepcji pisemnej pracy kandydata podczas spotkania
z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Kandydat prezentuje główne założenia pracy pisemnej.

2. Do III eliminacji zakwalifikowani zostają kandydaci, którzy uzyskają powyżej 50 % możliwych do zdobycia punktów.

 

III eliminacja:

 

1. Eliminacja ma charakter praktyczny i sprawdza umiejętności oraz predyspozycje kandydata do zawodu reżysera teatru lalek. Kandydat przy udziale studentów kierunku aktorstwo prezentuje etiudę na temat zadany przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

2. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kandydat w tej części egzaminu wstępnego wynosi 50.

3. Suma punktów z II i III eliminacji stanowi wynik końcowy. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów po II eliminacji o miejscu na liście końcowej decyduje liczba punktów uzyskana w praktycznej części postępowania rekrutacyjnego.