Aktualności SPRTDIM

Opłaty za studia prosimy wpłacać przelewem na konto Uczelni:

Santander Bank

06 1500 1168 1211 6004  1631 0000
podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko – opłata za studia podyplomowe 

w terminach: 

  • za pierwszy semestr nauki w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,
  • za każdy kolejny semestr na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w semestrze. 

Koszt studiów to 10 800 zł, czyli 2 700 zł semestralnie.

Dla słuchaczy, którzy rozpoczęli studia w roku 2021 opłata za semestr wynosi 2 400 zł.

W wyjątkowych przypadkach na umotywowany wniosek słuchacza Prorektor AST ds. Filii może wydać decyzję o rozłożeniu płatności na raty. Podania w tej sprawie należy składać w Dziekanacie pok. 135.