PREZENTACJA MODELU PIERWSZEGO W POLSCE OŚRODKA SZTUKI NA TERENIE WIĘZIENIA 19 KWIETNIA!

27.03.2024

19 kwietnia o godzinie 15:00 w AST we Wrocławiu odbędzie Prezentacja modelu pierwszego w Polsce ośrodka sztuki na terenie więzienia – wykład oraz sesja pytań i odpowiedzi

Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan to wrocławska organizacja równościowa z wieloletnim doświadczeniem pracy w obszarach zagrożonych wykluczeniem. Misją organizacji jest docieranie do miejsc społecznego wykluczenia, działanie na rzecz społecznej inkluzji i równouprawnienia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć czy status społeczny przy wykorzystaniu różnych narzędzi sztuki, w szczególności teatru. Swoimi działaniami Stowarzyszenia zmierza do przywracania godności, odkrywania potencjału, odbudowywania rodzinnych więzi i rozwijania empatii. Stowarzyszenie od lat wypracowuje i wdraża ogólnopolski, innowacyjny model pracy twórczej z osobami doświadczającymi wykluczenia, w tym z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności. Stowarzyszenie zainicjowało pierwszy w Polsce ośrodek wymiany doświadczeń i rozwoju metod z zakresu resocjalizacji przez sztukę – Centrum Sztuki Osadzonych przy Zakładzie Karnym
w Krzywańcu.

Prezeska Stowarzyszenia, Agnieszka Bresler, posiada wieloletnie, pionierskie doświadczenie pracy artystycznej w zakładach karnych. W latach 2014 – 2019 współprowadziła projekt „Odkluczanie” w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Od 2018 współpracuje z Zakładem Karnym w Krzywańcu, gdzie zrealizowała dziesiątki warsztatów, projektów i produkcji teatralnych. Od 2023 roku jest członkinią Dolnośląskiej Rady ds. Readaptacji Społecznej i Pomocy Skazanym. Iwona Konecka, wiceprezeska Stowarzyszenia, od ponad piętnastu lat zajmuje się sztuką zaangażowaną społecznie. Jest też badaczką kultury i trenerką osób dorosłych. Współtworzyła i prowadziła dwie edycje kursu “Teatr – sztuka społeczna” przygotowującego artystów do pracy w środowiskach wykluczenia społecznego. Teatr w więzieniach tworzy od 2019 roku.

W latach 2022 – 2023 Agnieszka Bresler i Iwona Konecka wspólnie stworzyły i prowadziły Centrum Sztuki Osadzonych przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Za projekt ten nagrodzone zostały w 2023 Nagrodą im. Haliny Machulskiej przyznawaną przez Teatr Ochoty w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan jest partnerem w All Hands On Stage – teatr jako narzędzie profesjonalizacji osób osadzonych, 3-letnim innowacyjnym międzynarodowym projekcie sześciu organizacji europejskich związanych z teatrem więziennym.

kobietostan.pl

Centrum Sztuki Osadzonych (CSO)

Od początku 2022 roku przez 24 miesiące Stowarzyszenie prowadziło w Zakładzie Karnym w Krzywańcu pod Zieloną Górą projekt Centrum Sztuki Osadzonych – a w jego ramach grupy teatralne, muzyczne, literackie i radiowe, zarówno męskie jak i żeńskie. Łącznie w działaniach udział wzięło blisko 150 osób osadzonych – kobiet i mężczyzn.

Centrum przyświecała myśl, że to osoby osadzone same współtworzą to miejsce, dlatego jednym z ważnych elementów CSO były regularnie zebrania Rady Doradczej, w której zasiadały reprezentantkii reprezentanci wszystkich grup, a spektakle i inne procesy tworzone były metodami partycypacyjnymi, czerpiąc z pedagogiki teatru, kreatywnego pisania i pracy zespołowej. W ramach Centrum Sztuki Osadzonych Stowarzyszenie przeprowadziło po raz pierwszy kurs dla wychowawców penitencjarnych “Teatr jako narzędzie resocjalizacji”. Ten 60-godzinny kurs akredytowany był przez Centralny Zarząd Służby Więziennej i zakwalifikowany został jako szkolenie specjalistyczne. Wzięło w nim udział 11 wychowawców oraz 2 kuratorki sądowe, z których duża część planuje obecnie rozpocząć działania teatralne na terenie swoich jednostek.

W dniach 28–29 października 2023 odbył się po raz pierwszy Festiwal Sztuki Osadzonych, który był podsumowaniem naszych działań w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Na program Festiwalu złożyły się prezentacje prac, premiery dwóch spektakli teatralnych, warsztaty, koncert, panel dyskusyjny o resocjalizacji poprzez sztukę a także wystąpienia gościnne. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Służby Więziennej i kurateli sądowej, media, środowisko akademickie, goście zza granicy, artyści oraz rodziny i bliscy osób osadzonych. Festiwal był również okazją do oficjalnego otwarcia sali widowiskowej Centrum Sztuki Osadzonych wyremontowanej przez Zakład Karny i doposażonej w ramach projektu specjalnie z myślą o działalności twórczej i artystycznej osadzonych.

W ramach Festiwalu osoby osadzone nie tylko występowały w roli artystów, ale też współprowadziły warsztaty dla studentów, a także obsługiwały pokazy od strony technicznej dzięki prowadzonemu w ramach Centrum kursowi zawodowemu z techniki oświetlenia. Misją Centrum jest więc przywracanie poczucia sprawczości i samodzielności, oddawanie przestrzeni i głosu, a także wzmacnianie potencjałów a nie deficytów osób osadzonych.

Partnerzy projektu: Zakład Karny w Krzywańcu, Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis (SKS Frontis), Lubuski Teatr w Zielonej Górze Projekt zrealizowano z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.