INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Rekrutacja krok po kroku

I. Założenie konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK – od 15.04.2024 do 07.06.2024

 • wypełnienie kwestionariusza on-line i załączenie wymaganych dokumentów:
  • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego (osoby przystępujące do egzaminu maturalnego w roku 2023 załączają skan zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu maturalnego, oryginał lub odpis świadectwa maturalnego przedstawiają po uzyskaniu wyników z egzaminu maturalnego)
  • fotografię
  • repertuar
 • dokonanie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (150 zł) – wpłatę należy wykonać na indywidualne konto bankowe kandydata wygenerowane w IRK
 • załączenie linków do materiału egzaminacyjnego (tzw. filmików)

Wszystkie skany dokumentów, oraz materiał egzaminacyjny musi zostać uzupełniony na koncie kandydata do czasu zamknięcia internetowej rejestracji kandydatów IRK, czyli do 07.06.2024 do godz. 23:59. Do tego czasu należy również wnieść opłatę rekrutacyjną.

W przypadku wystąpienia problemu podczas rejestracji prosimy o wiadomość elektroniczną z opisem problemu oraz zrzutem ekranu na adres: dziekanat@ast.wroc.pl

Przygotowanie materiału egzaminacyjnego:

Kandydat zamieszcza na swoim koncie w systemie (IRK) linki. Link należy wkleić w module „wyniki” w polu zatytułowanym „Link pierwszy do playlisty na YouTube”.

Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia playlisty i zamieszczania plików: instrukcja jak umieścić film na YouTube

Każdy plik powinien być podpisany nazwiskiem i imieniem kandydata, tytułem utworu oraz imieniem i nazwiskiem autora.

Kandydat przygotowuje i zamieszcza w IRK:

 1. Video wizytówkę – krótkie nagranie do 1,5 minuty, prezentujące kandydatkę/kandydata. Należy podać imię, nazwisko, wieku, miejsca pochodzenia, datę uzyskania matury. Nagranie powinno pokazać zbliżenie  twarzy oraz całą sylwetkę.
 2. Fragment wiersza i prozy (jeden w zbliżeniu, drugi w dalszym planie) wybranego przez kandydatkę/kandydata z  listy wymaganych utworów. Materiał filmowy ma trwać do 3 minut.

II. I eliminacja – etap selekcyjny

Etap I – bez udziału kandydata; komicja ocenia materiał zamieszczony przez kandydata w IRK. Kandydaci z uzyskaną oceną pozytywną przechodzą do II etapu.

Etap II – egzamin przed komisją przeprowadzany stacjonarnie w AST. Kandydat prezentuje swoje umiejętności w dwóch komisjach.

 1. Pierwsza komisja – sprawdza ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego i wystawia trzy oceny za:  wymowę (poprawność wymowy,  prawidłowość aparatu wymawianiowego), warunki głosowe (emisja głosu, słuch muzyczny, interpretacja piosenki), ruch i warunki zewnętrzne (ruch i wyobraźnia, sprawność fizyczna, pamięć ruchowa, poczucie rytmu, wyrazistość ciała).

Kandydaci prezentują się w wygodnym ubiorze niekrępującym ruchów, podkreślającym sylwetkę, np. T-shirt, legginsy lub przylegający do ciała dres oraz boso lub w lekkim obuwiu oraz bez biżuterii.

W przypadku uzyskania przez kandydata dwóch ocen negatywnych kończy się dla niego postępowanie rekrutacyjne. Oznacza to, że kandydat nie prezentuje swoich umiejętności przed komisją III etapu

Etap III – Komisja Interpretacji Aktorskiej sprawdza ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego w zakresie interpretacji tekstu. Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie egzaminu praktycznego wymagają od kandydata zaprezentowania umiejętności ukazania działań oraz reakcji emocjonalnych, jakie wywołuje zadane zdarzenie. Tematy i okoliczności tych zadań zostaną podane przez komisję.

Kandydaci powinni zaprezentować się w wygodnym ubiorze niekrępującym ruchów: mężczyźni w koszulach i spodniach, kobiety w sukienkach do kolan lub bluzkach i spódnicach do kolan i lekkim obuwiu.

W przypadku uzyskania przez kandydata oceny negatywnej od Komisji Interpretacji Aktorskiej kandydat kończy postępowanie kwalifikacyjne. Oznacza to, że kandydat nie prezentuje swoich umiejętności  w II eliminacji.

Więcej szczegółowych informacji w Zasadach rekrutacji.

III. Warsztaty dla kandydatów zakwalifikowanych do II eliminacji – dobrowolne

IV. II eliminacja – etap IV punktowany – stacjonarnie w budynku AST we Wrocławiu

Sprawdzian teoretyczny – kandydatom z tzw. „nową maturą” są przeliczane na punkty procenty uzyskane z egzaminu z języka polskiego na egzaminie maturalnym.  Kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów:

 1. na poziomie podstawowym maksymalnie 5 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie maturalnym),
 2. za poziom rozszerzony 10 punktów. 

Kandydaci z tzw. „starą maturą”, maturą zagraniczną oraz cudzoziemcy przystępują do rozmowy z kwalifikacyjnej z zakresu historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej.

Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma oraz laureaci i finaliści olimpiad historycznej i polonistycznej stopnia centralnego po przedłożeniu dyplomu są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują 10 punktów w tej części eliminacji

Sprawdzian praktyczny – egzamin przed jedną wieloosobową komisją. Komisja ocenia:

 1. poprawność wymowy,
 2. warunki głosowe,
 3. interpretację prozy klasycznej,
 4. interpretację prozy współczesnej,
 5. interpretację wiersza klasycznego,
 6. interpretację wiersza współczesnego,
 7. wykonanie elementarnego ćwiczenia aktorskiego na zadany temat,
 8. wykonanie piosenki,
 9. sprawność ruchową i fizyczną,
 10. ocenę warunków zewnętrznych.

Kandydat prezentuje fragmenty przygotowanych utworów/piosenek a także ćwiczenia aktorskie, którego temat podawany jest w trakcie egzaminu przez komisję.

Suma punktów z obu sprawdzianów stanowi wynik końcowy kandydata. W oparciu o wyniki końcowe kandydatów tworzona jest lista rankingowa i lista przyjętych.

Więcej szczegółowych informacji w Zasadach rekrutacji.

V. Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia

 1. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zamieszczana jest w dniu ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego na uczelnianej tablicy ogłoszeń.
 2. Kandydat(ka) otrzymuje za pośrednictwem systemu IRK informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia otrzymują również informację o miejscu i terminie, w których należy dokonać wpisu na listę studentów. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem mu decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
 3. Warunkiem dokonania wpisu jest złożenie przez kandydata(-tkę) pełnego kompletu wymaganych dokumentów, 1 fotografii (takiej jak do dowodu osobistego) oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do odbywania studiów na kierunku aktorskim.
 4. Skierowania do lekarza medycyny pracy będą wystawiane kandydatom zakwalifikowanym do IV etapu w dniu egzaminu etapu III.

Wyniki poszczególnych etapów będą sukcesywnie przekazywane kandydatom poprzez IRK.

Najważniejsze informacje:


Kandydat niepełnoletni zobowiązany jest do pojawienia się osobiście w Dziekanacie wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W sytuacji kiedy rodzic lub opiekun prawny nie może osobiście pojawić się w dziekanacie, kandydat powinien dostarczyć lub przesłać  oświadczenie z poświadczonym notarialnie podpisem rodziców lub opiekunów prawnych.

Oświadczenie należy przedłożyć przed rozpoczęciem I etapu egzaminów wstępnych. Jeżeli kandydat uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym na więcej niż jednym wydziale Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,  wymagane jest stawiennictwo rodziców na jednym z wydziałów i podpisanie oświadczeń/zgód na potrzeby rekrutacji na wszystkich wydziałach.  

Sposoby składania oświadczeń/zgód oraz wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie składane osobiście przez przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata (w obecności kandydata lub bez jego udziału) – oświadczenie podpisane w obecności pracownika dziekanatu, akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem, dokument tożsamości ze zdjęciem pozwalający na zweryfikowanie tożsamości przedstawiciela ustawowego. Jeśli dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 2. Oświadczenie składane osobiście lub przesyłane przez niepełnoletniego kandydata – oświadczenie podpisane (podpis notarialnie poświadczony) przez przedstawiciela ustawowego kandydata, akt urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem. Jeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 3. Oświadczenie składane osobiście przez pełnomocnika przedstawiciela ustawowego kandydata (bez obecności kandydata i przedstawiciela ustawowego) – oświadczenie podpisane w obecności pracownika dziekanatu, pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym udzielone przez przedstawiciela ustawowego do złożenia w/w oświadczenia, dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika ze zdjęciem, akt urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Jeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W przypadku notariusza (urzędnika) zagranicznego, klauzula notarialna musi być przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego i być zaopatrzona w apostille.