INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Rekrutacja krok po kroku:

Internetowa rejestracja kandydatów IRK – Zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów

Założenie konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK – od 15 kwietnia do 7 czerwca 2024

 • wypełnienie kwestionariusza on-line i załączenie wymaganych dokumentów:
  • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego (osoby przystępujące do egzaminu maturalnego w roku 2024 załączają skan zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu maturalnego, oryginał lub odpis świadectwa maturalnego przedstawiają w dziekanacie po uzyskaniu wyników z egzaminu maturalnego)
  • fotografię
  • wykaz utworów przygotowanych przez kandydata na egzamin wstępny tzw. repertuar
 • dokonanie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (150 zł) – wpłatę należy wykonać na indywidualne konto bankowe kandydata wygenerowane w IRK
 • załączenie linków do materiału egzaminacyjnego (tzw. filmików)

Wszystkie skany dokumentów, oraz materiał egzaminacyjny musi zostać uzupełniony na koncie kandydata do czasu zamknięcia internetowej rejestracji kandydatów IRK, czyli do 07.06.2024 do godz. 23:59. Do tego czasu należy również wnieść opłatę rekrutacyjną.

W przypadku wystąpienia problemu podczas rejestracji prosimy o wiadomość elektroniczną z opisem problemu oraz zrzutem ekranu na adres: dziekanat@ast.wroc.pl

Przygotowanie materiału egzaminacyjnego:

Kandydat zamieszcza na swoim koncie w systemie (IRK) linki. Link należy wkleić w module „wyniki” w polu zatytułowanym „Link pierwszy do playlisty na YouTube”.

Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia playlisty i zamieszczania plików: instrukcja jak umieścić film na YouTube

Każdy plik powinien być podpisany nazwiskiem i imieniem kandydata, tytułem utworu oraz imieniem i nazwiskiem autora.

Kandydat przygotowuje i zamieszcza w IRK:

 1. Video wizytówkę – krótkie nagranie do 1,5 minuty, prezentujące kandydatkę/kandydata. Należy podać imię, nazwisko, wieku, miejsca pochodzenia. Nagranie powinno pokazać zbliżenie  twarzy oraz całą sylwetkę.
 2. Fragment wiersza i prozy (jeden w zbliżeniu, drugi w dalszym planie) wybranego przez kandydatkę/kandydata z listy wymaganych utworów. Materiał filmowy ma trwać do 3 minut.

Lista wymaganych utworów/repertuar (jako minimum):

a) trzy wiersze klasyczne (sylabiczne lub sylabotoniczne) spośród utworów A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C.K. Norwida, S. Wyspiańskiego,
b) trzy wiersze współczesne (w dowolnej formie wersyfikacyjnej) takich autorów jak np. J. Przyboś, Z. Herbert, W. Szymborska, Cz. Miłosz (należy pamiętać o uwzględnieniu nurtu satyrycznego, ewentualnie bajek lub fraszek),
c) fragment prozy staropolskiej np. M. Reja, P. Skargi, J.Ch. Paska, J. Kitowicza,
d) trzy fragmenty prozy XIX, XX i XXI wieku spośród takich autorów jak np. H. Sienkiewicz, B. Prus, S. Żeromski, J. Andrzejewski, M. Dąbrowska, J. Iwaszkiewicz, S. Mrożek, W. Gombrowicz,
e) trzy piosenki, w tym jedną ludową,
f) wymagana jest znajomość podstawowych kroków przynajmniej jednego z pięciu tańców narodowych (polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).

Egzaminy wstępne:

Etap I 26-28 czerwca 2024 – bez udziału kandydatów

Komisja ocenia materiał zamieszczony przez kandydata w IRK. Kandydaci z uzyskaną oceną pozytywną przechodzą do II etapu.

Etap II 1-4 lipca 2024

Egzamin przed komisją przeprowadzany stacjonarnie w AST. Kandydat prezentuje swoje umiejętności w dwóch komisjach.

 1. Komisja Ruchu – sprawdza ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego w zakresie ruchu (ruch i wyobraźnia, predyspozycje ruchowe, pamięć ruchowa, poczucie rytmu, wyrazistość ciała). Komisja wystawia jedną ocenę. Kandydat oceniany jest w skali dwustopniowej: ocena pozytywna/negatywna
 2. Komisja Głosu i Wymowy – sprawdza ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego w zakresie wymowy (poprawność wymowy, prawidłowość aparatu wymawialnego) oraz warunków głosowych (emisja głosu, słuch muzyczny, interpretacja piosenki). Komisja wystawia dwie oceny. Kandydat oceniany jest w skali dwustopniowej: ocena pozytywna/negatywna.

Kandydaci prezentują się w wygodnym ubiorze niekrępującym ruchów, podkreślającym sylwetkę, np. T-shirt, legginsy lub przylegający do ciała dres oraz boso lub w lekkim obuwiu i bez biżuterii.

W przypadku uzyskania przez kandydata dwóch ocen negatywnych kończy się dla niego postępowanie rekrutacyjne. Oznacza to, że kandydat nie prezentuje swoich umiejętności przed komisją III etapu

Etap III 1-4 lipca 2024

Komisja Interpretacji Aktorskiej sprawdza ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego w zakresie interpretacji tekstu. Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie egzaminu praktycznego wymagają od kandydata zaprezentowania umiejętności ukazania działań oraz reakcji emocjonalnych, jakie wywołuje zadane zdarzenie. Tematy i okoliczności tych zadań zostaną podane przez komisję.

Kandydaci powinni zaprezentować się w wygodnym ubiorze niekrępującym ruchów i lekkim obuwiu.

W przypadku uzyskania przez kandydata oceny negatywnej od Komisji Interpretacji Aktorskiej kandydat kończy postępowanie kwalifikacyjne. Oznacza to, że kandydat nie prezentuje swoich umiejętności  w IV etapie.

Więcej szczegółowych informacji w Zasadach rekrutacji.

III. Warsztaty dla kandydatów zakwalifikowanych do IV etapu – dobrowolne – 5 lipca 2024

IV. Etap IV – stacjonarnie w budynku AST we Wrocławiu – od 8 do 11 lipca 2024

Komisja egzaminacyjna dokonuje indywidualnej oceny kandydata przy zastosowaniu systemu punktowego. Kandydat może uzyskać 100 punktów, z czego:

 • w sprawdzianie praktycznym maksymalnie 90 punktów,
 • w sprawdzianie teoretycznym maksymalnie 10 punktów.

Suma tych punktów stanowi wynik końcowy kandydata.

Do sprawdzianu teoretycznego tzw. rozmowy kwalifikacyjnej przystępują:

 • kandydaci – obywatele polscy – którzy zdali egzamin dojrzałości do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach,
 • kandydaci – obywatele polscy – legitymujący się maturą zagraniczną,
 • kandydaci – cudzoziemcy – nieposiadający polskiej matury.

W takcie rozmowy sprawdzany jest poziom wiedzy z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej.

Kandydaci, którzy zdali polski egzamin maturalny po 2004 roku w liceach ogólnokształcących oraz po roku 2005 w technikach są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej. Uzyskują punkty z przeliczenia punktów procentowych zdobytych na egzaminie maturalnym z języka polskiego.

Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma oraz laureaci i finaliści olimpiad historycznej i polonistycznej stopnia centralnego po przedłożeniu dyplomu są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują 10 punktów w tej części rekrutacji.

Kandydat – zarówno z rozmowy kwalifikacyjnej jak i z przeliczenia punktów – może uzyskać maksymalnie 10 punktów:

Sprawdzian praktyczny – egzamin przed jedną wieloosobową komisją. Komisja ocenia:

 1. poprawność wymowy,
 2. warunki głosowe,
 3. interpretację prozy klasycznej,
 4. interpretację prozy współczesnej,
 5. interpretację wiersza klasycznego,
 6. interpretację wiersza współczesnego,
 7. wykonanie elementarnego ćwiczenia aktorskiego na zadany temat,
 8. wykonanie piosenki,
 9. predyspozycje ruchowe.

Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie egzaminu praktycznego wymagają od kandydata zaprezentowania umiejętności i ukazania działań oraz reakcji emocjonalnych, jakie wywołuje zadane zdarzenia. Tematy i okoliczności tych zadań zostaną podane przez komisję.

Suma punktów z obu sprawdzianów stanowi wynik końcowy kandydata. W oparciu o wyniki końcowe kandydatów tworzona jest lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Więcej szczegółowych informacji w Zasadach rekrutacji.

V. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia – 15 lipca 2024

 1. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zamieszczana jest w dniu ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego na uczelnianej tablicy ogłoszeń. dodatkowo Kandydat otrzymuje za pośrednictwem systemu IRK informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia otrzymują również informację o miejscu i terminie, w których należy dokonać wpisu na listę studentów. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem mu decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
 2. Warunkiem dokonania wpisu jest złożenie przez kandydata pełnego kompletu wymaganych dokumentów ujętych w zasadach rekrutacji na studia.
 3. Skierowania do lekarza medycyny pracy będą wystawiane kandydatom zakwalifikowanym do IV etapu.

Wyniki poszczególnych etapów będą sukcesywnie przekazywane kandydatom poprzez IRK.

Najważniejsze informacje:


Kandydat niepełnoletni zobowiązany jest do pojawienia się osobiście w Dziekanacie wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W sytuacji kiedy rodzic lub opiekun prawny nie może osobiście pojawić się w dziekanacie, kandydat powinien dostarczyć lub przesłać  oświadczenie z poświadczonym notarialnie podpisem rodziców lub opiekunów prawnych.

Oświadczenie należy przedłożyć przed rozpoczęciem I etapu egzaminów wstępnych. Jeżeli kandydat uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym na więcej niż jednym kierunku Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,  wymagane jest stawiennictwo rodziców tylko na jednym z wydziałów i podpisanie oświadczeń/zgód na potrzeby rekrutacji na wszystkich kierunkach.  

Sposoby składania oświadczeń/zgód oraz wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie składane osobiście przez przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata (w obecności kandydata lub bez jego udziału) – oświadczenie podpisane w obecności pracownika dziekanatu, akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem, dokument tożsamości ze zdjęciem pozwalający na zweryfikowanie tożsamości przedstawiciela ustawowego. Jeśli dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 2. Oświadczenie składane osobiście lub przesyłane przez niepełnoletniego kandydata – oświadczenie podpisane (podpis notarialnie poświadczony) przez przedstawiciela ustawowego kandydata, akt urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem. Jeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 3. Oświadczenie składane osobiście przez pełnomocnika przedstawiciela ustawowego kandydata (bez obecności kandydata i przedstawiciela ustawowego) – oświadczenie podpisane w obecności pracownika dziekanatu, pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym udzielone przez przedstawiciela ustawowego do złożenia w/w oświadczenia, dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika ze zdjęciem, akt urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Jeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W przypadku notariusza (urzędnika) zagranicznego, klauzula notarialna musi być przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego i być zaopatrzona w apostille.

logo oznaczające dostępność, na czarnym tle biała postać z symetryczną postacią połączoną, aby reprezentować harmonię między ludźmi w społeczeństwie. uniwersalna postać ludzka z otwartymi ramionami symbolizuje włączenie ludzi o wszystkich umiejętnościach.

Zapraszamy również na stronę https://otwarta.ast.krakow.pl/ gdzie znajdą Państwo informacje o dostępności procesu rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami oraz Przewodnik dla osób ze szczególnymi potrzebami.