Informacje dla kandydatów

Wszystkie skany dokumentów muszą zostać zamieszczone na koncie kandydata do czasu zamknięcia internetowej rejestracji kandydatów IRK, czyli do 07.06.2024 do godz. 23:59.

Prosimy nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, w sytuacji jakichkolwiek problemów w piątek wieczorem nie uzyskacie Państwo wsparcia technicznego, a obciążony system może działać wolniej niż zwykle.

Opłata rekrutacyjna musi być wniesiona również do 07.06.2024

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy będzie wymagane od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Na początkowym etapie rekrutacji nie wystawiamy skierowań.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Internetowa rejestracja kandydatów IRK – Zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów

Start: 15.04.2024 r. godz. 00:00

Zakończenie: 07.06.2024 r. godz. 23:59

W przypadku wystąpienia problemu podczas rejestracji prosimy o wiadomość elektroniczną z opisem problemu oraz zrzutem ekranu na adres: dziekanat@ast.wroc.pl

Etap I – stacjonarny w budynku AST we Wrocławiu 8 – 12 lipca 2024 r.

Umiejętności i predyspozycje kandydata oceniają cztery komisje: wymowy, głosu, ruchu i wyobraźni, interpretacji aktorskiej. Etap ma charakter selekcyjny – komisje wystawiają ocenę pozytywną lub negatywną.

Etap II – obowiązkowe warsztaty dla kandydatów zakwalifikowanych do III etapu stacjonarnie w budynku AST 15 – 16 lipca 2024 r.

Etap III – stacjonarnie w budynku AST 17 – 19 lipca 2024 r.

  • Sprawdzian teoretyczny – przeliczenie punktów z języka polskiego uzyskanych na egzaminie maturalnym lub rozmowa kwalifikacyjna
  • Sprawdzian umiejętności praktycznych. Kandydaci(-tki) prezentują materiał/repertuar przygotowany według wymogów określonych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Więcej szczegółowych informacji w Zasadach rekrutacji.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 22 lipca 2024 r.  1. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zamieszczana jest w dniu ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego na uczelnianej tablicy ogłoszeń.
  2. Kandydat(ka) otrzymuje za pośrednictwem systemu IRK informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia otrzymują również informację o miejscu i terminie, w których należy dokonać wpisu na listę studentów. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem mu decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
  3. Warunkiem dokonania wpisu jest złożenie przez kandydata(-tkę) pełnego kompletu wymaganych dokumentów, 1 fotografii (takiej jak do dowodu osobistego) oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do odbywania studiów na kierunku aktorskim.
  4. Skierowania do lekarza medycyny pracy będą wystawiane kandydatom zakwalifikowanym do III etapu w dniu warsztatów II etapu.

Najważniejsze informacje:

Kandydat niepełnoletni zobowiązany jest do pojawienia się osobiście w Dziekanacie wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W sytuacji kiedy rodzic lub opiekun prawny nie może osobiście pojawić się w dziekanacie, kandydat powinien dostarczyć lub przesłać oświadczenie z poświadczonym notarialnie podpisem rodziców lub opiekunów prawnych.

Oświadczenie należy przedłożyć przed rozpoczęciem I etapu egzaminów wstępnych. Jeżeli kandydat uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym na więcej niż jednym kierunku Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,  wymagane jest stawiennictwo rodziców tylko na jednym z wydziałów i podpisanie oświadczeń/zgód na potrzeby rekrutacji na wszystkich kierunkach.  

Sposoby składania oświadczeń/zgód oraz wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie składane osobiście przez przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata (w obecności kandydata lub bez jego udziału) – oświadczenie podpisane w obecności pracownika dziekanatu, akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem, dokument tożsamości ze zdjęciem pozwalający na zweryfikowanie tożsamości przedstawiciela ustawowego. Jeśli dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
  2. Oświadczenie składane osobiście lub przesyłane przez niepełnoletniego kandydata – oświadczenie podpisane (podpis notarialnie poświadczony) przez przedstawiciela ustawowego kandydata, akt urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem. Jeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
  3. Oświadczenie składane osobiście przez pełnomocnika przedstawiciela ustawowego kandydata (bez obecności kandydata i przedstawiciela ustawowego) – oświadczenie podpisane w obecności pracownika dziekanatu, pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym udzielone przez przedstawiciela ustawowego do złożenia w/w oświadczenia, dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika ze zdjęciem, akt urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Jeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W przypadku notariusza (urzędnika) zagranicznego, klauzula notarialna musi być przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego i być zaopatrzona w apostille.

logo oznaczające dostępność, na czarnym tle biała postać z symetryczną postacią połączoną, aby reprezentować harmonię między ludźmi w społeczeństwie. uniwersalna postać ludzka z otwartymi ramionami symbolizuje włączenie ludzi o wszystkich umiejętnościach.

 Informacje na temat dostępności procesu rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami: https://otwarta.ast.krakow.pl