Przewodnik dla kandydatów „Reżyseria”

Szanowna Kandydatko! Szanowny Kandydacie,

jeżeli interesuje Cię teatr formy, który wchodzi w dialog z szeroko pojętymi sztukami wizualnymi, interdyscyplinarne działania artystyczne i poszukiwanie niestandardowych rozwiązań scenicznych, podejmij wyzwanie i weź udział w egzaminie wstępnym na kierunek Reżyseria na Wydziale Lalkarskim!

Ten kierunek wciąż się rozwija, a jego mocne strony to znakomita kadra, zróżnicowany program studiów, możliwość współpracy z zawodowymi reżyserami, scenografami, kompozytorami oraz duża aktywność podczas różnego rodzaju lokalnych i międzynarodowych festiwali teatralnych!

To podstawowe informacje na temat kierunku Reżyseria na Wydziale Lalkarskim:

KIERUNEK:  Reżyseria

SPECJALNOŚĆ:  reżyseria teatru lalek

TRYB STUDIÓW:  stacjonarne

POZIOM STUDIÓW:  jednolite magisterskie

CZAS TRWANIA:  10 semestrów

PROFIL:  ogólnoakademicki

Skorzystaj z przewodnika dla kandydatów na I rok studiów!

I. HARMONOGRAM

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA ROK AKADEMICKI 2024/2025:

15 kwietnia 2024  rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego

15 kwietnia 2024, godz. 00:00  rozpoczęcie rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

10 września 2024, godz. 23:59  zakończenie rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

Jeżeli chcesz wziąć udział w egzaminie wstępnym, musisz najpierw dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK.

Sprawdź, jak to zrobić!

Sprawdź, jak przebiega egzamin wstępny!

II. SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

Jeżeli chcesz dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK, musisz założyć konto na stronie internetowej: https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Postępuj według instrukcji na stronie internetowej.

 • W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK należy dokonać rejestracji, uzupełnić kwestionariusz osobowy, zamieścić dokumenty osobiste i dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w formie cyfrowej.
 • W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK należy zamieścić pracę pisemną w formie pliku PDF.

Sprawdź, jak przygotować pracę pisemną.

III. PRACA PISEMNA

Jeżeli chcesz wziąć udział w egzaminie wstępnym, musisz najpierw przygotować pracę pisemną, która jest podstawą eliminacji I

 • W tym celu należy wybrać jeden z utworów zatwierdzonych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną oraz przygotować pracę pisemną z uwzględnieniem wymogów narzuconych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 • W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK należy zamieścić pracę pisemną w formie pliku PDF.

Wykaz utworów na podstawie których kandydaci przygotowują prace pisemne zostanie podany wraz z rozpoczęciem rekrutacji.

Praca pisemna powinna zawierać:

 • koncepcję reżyserską (refleksje na temat autora, utworu, problematyki utworu w odniesieniu do epoki oraz do współczesności)
 • koncepcję scenografii z zastosowaniem środków wyrazu teatru lalek (opis scenografii, opis lalek, masek lub innych form plastycznych, opis oświetlenia)
 • koncepcję muzyki
 • opracowanie tekstu (didaskalia, skróty w utworze)
 • analizę reżyserską scen utworu oraz tematów aktorskich (opis scen, opis relacji między osobami utworu)

IV. EGZAMIN WSTĘPNY

ETAP I

Etap bez udziału kandydatów.

 • Etap ma charakter selekcyjny i nie jest punktowany.
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadza ocenę pracy pisemnej kandydata / kandydatki.
 • Po zakończeniu etapu I dziekanat informuje kandydatów (wiadomość elektroniczna w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK) o wyniku I etapu
 • Osoby, które pomyślnie przeszły etap I otrzymują informacje o terminie etapu II prowadzonego stacjonarnie w AST

ETAP II

Etap z udziałem kandydatów realizowany stacjonarnie w budynku AST we Wrocławiu:

Rozmowa kandydata / kandydatki z Komisją egzaminacyjną

 • Etap ma charakter selekcyjny i jest punktowany.
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadza ocenę z zastosowaniem systemu punktowego:

maksymalnie 10 punktów – sprawdzian teoretyczny

maksymalnie 40 punktów – rozmowa na temat pracy pisemnej kandydata

 • Sprawdzian teoretyczny obejmuje wiedzę z zakresu historii kultury, historii literatury (powszechnej oraz polskiej), historii teatru, historii dramatu
 • Rozmowa na temat pracy pisemnej obejmuje koncepcję reżyserską oraz wszelkie założenia pracy pisemnej i odniesienia w zakresie historii kultury

UWAGA!

Sprawdzian teoretyczny dotyczy kandydatów, którzy zdawali starą maturę, maturę zagraniczną nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty oraz obywateli innych państw niż Polska, którzy deklarują zamiar podjęcia studiów płatnie. Pozostali kandydaci otrzymują punkty proporcjonalnie na podstawie liczby punktów z języka polskiego na świadectwie dojrzałości w systemie punktowym:

maksymalnie 5 punktów – poziom podstawowy

maksymalnie 10 punktów – poziom rozszerzony

 • Po zakończeniu etapu II dziekanat informuje kandydatów (wiadomość elektroniczna w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK) o wyniku tego etapu
 • Osoby, które pomyślnie przeszły etap II, otrzymują informacje o terminie III etapu egzaminów wstępnych

Jeżeli po pomyślnie zakończonym II etapie chcesz wziąć udział w etapie III egzaminu wstępnego, musisz najpierw dostarczyć do dziekanatu dokumenty osobiste najpóźniej w dniu egzaminu

ETAP III

Etap z udziałem kandydatów realizowany stacjonarnie

Przygotowanie pierwszego zadania praktycznego (etiuda plastyczna)

 • Komisja egzaminacyjna ogłasza zadanie praktyczne: przygotowanie etiudy teatralnej z zastosowaniem środków wyrazu teatru plastycznego na zadany temat (z udziałem studentów kierunku aktorstwo teatru lalek).
 • Kandydaci otrzymują szczegółowe instrukcje techniczne.
 • Kandydaci mają wyznaczony czas i przestrzeń do przygotowania zadania praktycznego (około 2 godziny)
 • Kandydaci pracują z wyznaczonymi do pomocy studentami kierunku aktorstwo teatru lalek, mając do dyspozycji udostępnione przez AST lalki, maski, kostiumy, rekwizyty oraz oświetlenie teatralne i sprzęt audio (pod opieką realizatorów oświetlenia i realizatorów dźwięku).

Przygotowanie drugiego zadania praktycznego („storyboard”)

 • Komisja egzaminacyjna ogłasza zadanie praktyczne: przygotowanie serii zdjęć („storyboardu”) na zadany temat. Celem pracy jest zbudowanie narracji przy pomocy obrazu.

Prezentacja obu zadań praktycznych oraz rozmowa kandydata / kandydatki z Komisją egzaminacyjną

 • Etap ma charakter selekcyjny i jest punktowany.
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadza ocenę obu zadań praktycznych z zastosowaniem systemu punktowego:

maksymalnie 50 punków – prezentacja oraz rozmowa na temat obu zadań praktycznych

 • Prezentacja obu zadań praktycznych.
 • Rozmowa na temat zadań praktycznych obejmuje koncepcję reżyserską oraz wszelkie założenia.
 • Warunkiem pozytywnego wyniku końcowego egzaminu wstępnego oraz dopuszczenia do studiów jest otrzymanie przez kandydata / kandydatką jak najwyższej sumy punktów w etapie II oraz w etapie III
 • Po zakończeniu etapu III dziekanat informuje kandydatów (wiadomość elektroniczna w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK) o wyniku końcowym egzaminu wstępnego.

POWODZENIA!

zapraszamy na konsultacje dla kandydatów, szczegóły: http://www.ast.wroc.pl/kandydaci/przewodnik-dla-kandydatow/