Przewodnik dla kandydatów na kierunek reżyseria

Szanowna Kandydatko! Szanowny Kandydacie,

jeżeli interesuje Cię teatr formy, który wchodzi w dialog z szeroko pojętymi sztukami wizualnymi, interdyscyplinarne działania artystyczne i poszukiwanie niestandardowych rozwiązań scenicznych, podejmij wyzwanie i weź udział w egzaminie wstępnym na kierunek Reżyseria na Wydziale Lalkarskim!

Ten kierunek wciąż się rozwija, a jego mocne strony to znakomita kadra, zróżnicowany program studiów, możliwość współpracy z zawodowymi reżyserami, scenografami, kompozytorami oraz duża aktywność podczas różnego rodzaju lokalnych i międzynarodowych festiwali teatralnych!

Podstawowe informacje na temat kierunku Reżyseria na Wydziale Lalkarskim:

Kierunek:  Reżyseria

Specjalność:  reżyseria teatru lalek

Tryb studiów:  stacjonarne

Poziom studiów:  jednolite magisterskie

Czas trwania:  10 semestrów

Profil:  ogólnoakademicki

HARMONOGRAM REKRUTACJI

15 kwietnia 2024, godz. 00:00  rozpoczęcie rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

10 września 2024, godz. 23:59  zakończenie rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

Jeżeli chcesz wziąć udział w egzaminie wstępnym, musisz najpierw dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK.

SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

Jeżeli chcesz dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK, musisz założyć konto na stronie internetowej: https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Postępuj według instrukcji na stronie internetowej.

 • w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK należy dokonać rejestracji, podać dane osobowe, wpisać życiorys, dołączyć wskazane w IRK dokumenty w formie pliku elektronicznego
 • w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK należy zamieścić pracę pisemną w formie pliku PDF.

Sprawdź, jak przygotować pracę pisemną.

PRACA PISEMNA

Jeżeli chcesz wziąć udział w egzaminie wstępnym, musisz najpierw przygotować pracę pisemną, która jest oceniana w I Etapie rekrutacji

 • w tym celu należy wybrać jeden z utworów zatwierdzonych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną oraz przygotować pracę pisemną z uwzględnieniem wymogów narzuconych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 • w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK należy zamieścić pracę pisemną w formie pliku PDF.

Lista utworów, na podstawie których kandydaci na kierunek reżyseria w roku akademickim  2024/2025 przygotowują prace pisemne:

 1. H. CH. Andersen „Nowe szaty króla”
 2. C. Brandauau „Trójka na głowie”
 3. Eurypides „Medea” 
 4. K. Miłobędzka „Ptam” 
 5. T. Różewicz „Pułapka”
 6. J. Słowacki „Balladyna”

Praca pisemna powinna zawierać:

 • refleksje na temat autora, dramatu i jego problematyki w kontekście epoki,
 • przedstawienie zamysłu inscenizacyjnego (scenografia z wykorzystaniem środków wyrazu teatru lalek), muzyka,
 • opracowanie tekstu (skróty),
 • reżyserską analizę poszczególnych scen i tematów aktorskich (relacje między postaciami).

EGZAMIN WSTĘPNY

ETAP I to etap bez udziału kandydatów.

 • Etap ma charakter selekcyjny i nie jest punktowany.
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadza ocenę pracy pisemnej kandydata / kandydatki.
 • Po zakończeniu etapu I dziekanat informuje kandydatów (wiadomość elektroniczna w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK) o wyniku I etapu
 • Osoby, które pomyślnie przeszły etap I otrzymują informacje o terminie etapu II

ETAP II to etap z udziałem kandydatów:

Rozmowa kandydata / kandydatki z Komisją egzaminacyjną

 • Etap ma charakter selekcyjny i jest punktowany
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadza ocenę z zastosowaniem systemu punktowego:

maksymalnie 10 punktów – sprawdzian teoretyczny

maksymalnie 40 punktów – rozmowa na temat pracy pisemnej kandydata

 • Sprawdzian teoretyczny obejmuje wiedzę z zakresu historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej.
 • Rozmowa na temat pracy pisemnej obejmuje koncepcję reżyserską oraz wszelkie założenia pracy pisemnej i odniesienia w zakresie historii kultury

UWAGA!

Sprawdzian teoretyczny dotyczy kandydatów (obywateli polskich), którzy zdali egzamin dojrzałości do roku 2004 roku w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach, kandydatów (obywateli polskich) legitymujących się maturą zagraniczną, kandydatów – cudzoziemców – nieposiadających polskiej matury. Pozostali kandydaci otrzymują punkty proporcjonalnie na podstawie liczby punktów zdobytych na egzaminie maturalnym z języka polskiego. Dokładny „przelicznik” punktów z matury znajdziecie w zasadach rekrutacji.

 • o wyniku II etapu dziekanat informuje kandydatów (wiadomość elektroniczna w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK)
 • kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu (uzyskają powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów), otrzymają informację o terminie III etapu egzaminu wstępnego

ETAP III etap z udziałem kandydatów realizowany stacjonarnie

Przygotowanie pierwszego zadania praktycznego (etiuda plastyczna)

 • Komisja egzaminacyjna ogłasza zadanie praktyczne: przygotowanie etiudy teatralnej z zastosowaniem środków wyrazu teatru plastycznego na zadany temat (z udziałem studentów kierunku aktorstwo teatru lalek).
 • Kandydaci otrzymują szczegółowe instrukcje techniczne.
 • Kandydaci mają wyznaczony czas i przestrzeń do przygotowania zadania praktycznego (około 2 godziny)
 • Kandydaci pracują z wyznaczonymi do pomocy studentami kierunku aktorstwo teatru lalek, mając do dyspozycji udostępnione przez AST lalki, maski, kostiumy, rekwizyty oraz oświetlenie teatralne i sprzęt audio (pod opieką realizatorów oświetlenia i realizatorów dźwięku).

Przygotowanie drugiego zadania praktycznego („storyboard”)

 • Komisja egzaminacyjna ogłasza zadanie praktyczne: przygotowanie serii zdjęć („storyboardu”) na zadany temat. Celem pracy jest zbudowanie narracji przy pomocy obrazu.

Prezentacja obu zadań praktycznych oraz rozmowa kandydata / kandydatki z Komisją egzaminacyjną

 • Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z materiałem przygotowanym przez kandydata,
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadza rozmowę z kandydatem na temat obu zadań
 • Rozmowa na temat zadań praktycznych obejmuje koncepcję reżyserską oraz wszelkie założenia.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w etapie III wynosi 50. Egzamin wstępny uznaje się za zdany w przypadku uzyskania przez kandydata co najmniej 60 punktów (na 100 możliwych do uzyskania).

Listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w oparciu o wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego, ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Kandydat(ka) otrzymuje za pośrednictwem systemu IRK informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia otrzymują również informację o miejscu i terminie, w których należy dokonać wpisu na listę studentów. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata(-ki) z ubiegania się o przyjęcie na studia.

Warunkiem dokonania wpisu jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

 • wydrukowanego z IRK-a i podpisanego kwestionariusza osobowego
 • 1 fotografii (format zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • wydrukowanego egzemplarza pracy pisemnej
 • zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do odbywania studiów na kierunku reżyseria
 • okazania oryginału lub odpisu świadectwa maturalnego

Szczegóły znajdziecie w zasadach rekrutacji, możecie też zwrócić się mailowo z pytaniem do dziekanatu: marzanna.baziukiewicz@ast.wroc.pl

Jeśli jesteś Kandydatem niepełnoletnim zapoznaj się szczególnie uważnie z punktem 8 zasad rekrutacji

Jeśli jesteś Kandydatem cudzoziemcem zapoznaj się szczególnie uważnie z punktami 10-11 zasad rekrutacji

logo oznaczające dostępność, na czarnym tle biała postać z symetryczną postacią połączoną, aby reprezentować harmonię między ludźmi w społeczeństwie. uniwersalna postać ludzka z otwartymi ramionami symbolizuje włączenie ludzi o wszystkich umiejętnościach.

 Informacje na temat dostępności procesu rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami: https://otwarta.ast.krakow.pl

Zasady rekrutacji na Wydział Lalkarski kierunek reżyseria 19.06.2024

POWODZENIA!

zapraszamy na konsultacje dla kandydatów