Wydział Aktorski

Dziekan: dr hab. Bożena Klimczak, prof. AST
Prodziekan: dr Jolanta Solarz-Szwed

kierunek: aktorstwo
specjalność: aktorstwo dramatyczne 
poziom studiów: jednolite magisterskie
czas trwania studiów: 9 semestrów
profil studiów: ogólnoakademicki 
limit przyjęć: ustalany corocznie przez Senat AST 

Przez cały okres studiów studenci pracują nad warsztatem aktorskim oraz nad rozwojem osobistych predyspozycji aktorskich. Wydział Aktorski jest uczelnią artystyczną, w której kształcenie nastawione jest na rozwój indywidualny osobowości artystycznej. Pedagodzy w sposób systemowy i zaplanowany przeprowadzają studenta przez skomplikowany proces tworzenia roli od elementarnych pojęć dotyczących istnienia na scenie rozpoczynając, poprzez uruchamianie impulsu wewnętrznego, dialogu, kontaktu z partnerem, uwagi scenicznej – na coraz bardziej zaawansowanym poziomie – aż do nabycia umiejętności przeprowadzenia całkowitego procesu twórczego od analizy roli do jej prezentacji na scenie. 

Program dydaktyczny Wydziału Aktorskiego obejmuje przedmioty kształcenia kierunkowego, podstawowego i ogólnego. Przedmioty kierunkowe na I roku to elementarne zadania aktorskie i podstawy gry aktorskiej, na II i III sceny klasyczne i sceny współczesne, na roku IV jest to przedstawienie dyplomowe, ponadto wiersz, proza, piosenka, wymowa, impostacja głosu.

Przedmioty te służą wprowadzeniu w podstawowe zasady aktorskiego rzemiosła, uruchomienia aparatu wykonawczego, wytrenowaniu ciała pod kątem elastyczności i plastyczności oraz rozbudowania wrażliwości oraz odpowiedniej emocjonalności scenicznej. Uczą posługiwania się ciałem, głosem w przestrzeni teatralnej, prowadzenia monologu wewnętrznego i dialogu z partnerem scenicznym, konstruowania zdarzenia scenicznego.

W programie studiów są też zajęcia kształcące muzycznie: umuzykalnienie, piosenka oraz zajęcia usprawniające ciało: taniec, rytmika, pantomima, plastyka ruchu scenicznego, trening aktorski wychowanie fizyczne, akrobatyka, pływanie.

Odrębną grupę zajęć stanowią zajęcia teoretyczne, które wyposażają studenta w niezbędną wiedzę w zakresie sztuki, filozofii i kultury: teatr i dramat powszechny, teatr i dramat polski, historia sztuki, historia filozofii, etyka, antropologia kultury.

Wydział Aktorski ukończyło wielu znakomitych aktorów, którzy osiągają sukcesy w filmie, serialu na scenie teatralnej w kraju i za granicą, są to m. in.: Mirosław Baka, Robert Więckiewicz, Jolanta Fraszyńska, Kinga Preis, Robert Gonera, Paweł Małaszyński, Krystian Wieczorek, Mariusz Jakus, Ilona Ostrowska, Eryk Lubos, Aleksandra Popławska, Aleksandra Hamkało, Marta Ścisłowicz.

W 2015 roku Wydział Aktorski we Wrocławiu uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk teatralnych.