Wydział Lalkarski

Dziekan: dr hab. Ewelina Ciszewska, prof. AST

Prodziekan: dr Anna Guzik 

Prodziekan: mgr Karolina Maciejaszek

kierunek: aktorstwo teatru lalek
poziom studiów: jednolite magisterskie
czas trwania studiów: 9 semestrów
profil studiów: ogólnoakademicki

kierunek: reżyseria
specjalność: reżyseria teatru lalek
poziom studiów: jednolite magisterskie
czas trwania studiów: 10 semestrów 
profil studiów: ogólnoakademicki

Program dydaktyczny Wydziału Lalkarskiego zawiera ponad 40 przedmiotów kształcenia kierunkowego, podstawowego i ogólnego. Obok przedmiotów praktycznych, funkcjonujących na wszystkich wydziałach aktorskich takich jak: technika i wyrazistość mowy, impostacja głosu, interpretacja wiersza, prozy i piosenki, plastyka ruchu scenicznego, taniec, sceny klasyczne i współczesne największa liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia związane z nauką gry lalkami i w masce. Podstawę nauczania kierunkowego na I roku studiów stanowi przedmiot „ elementarne zadania aktorskie w planie lalkowym”. Kształtuje on aktorską wyobraźnię, rozbudza wrażliwość plastyczną, poczucie przestrzeni i formy, uświadamia istotę animacji, stanowi punkt wyjścia do szczegółowego poznania klasycznych technik lalkowych – jawajki, pacynki, kukły i marionetki oraz gry w masce na II roku studiów. Przedmioty „gra aktorska w planie lalkowym”, „praca nad rolą” i „aktor z lalką na estradzie” na III roku to kolejny, wyższy stopień procesu dydaktycznego, kształcący umiejętność samodzielnej kreacji postaci scenicznej w teatrze lalek, konstruowania przedstawienia (małej formy teatralnej) oraz poczucia gry zespołowej i odpowiedzialności w dokonywaniu twórczych wyborów. 

Obok aktorskich zajęć praktycznych program studiów obejmuje przedmioty kształcące wrażliwość muzyczną i plastyczną. Są to np. umuzykalnienie i solfeż, rytmika, technika wokalna, zagadnienia plastyczne czy budowa lalek.

Duża grupę przedmiotów nauczania stanowią przedmioty teoretyczne, m.in. psychologia, historia kultury i historia sztuki, historia teatru i dramatu, historia i dramaturgia teatru lalek. Wszyscy studenci wydziału uczelni uczeni są pracy przed mikrofonem radiowym oraz sztuki charakteryzacji, obowiązkowo uczęszczają na lektoraty językowe oraz zajęcia na pływalni, sali gimnastycznej i siłowni.

Wydział Lalkarski posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuk teatralnych.